เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์

ดู่น้อยประชาสรรค์        สถาบันให้การศึกษา
เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ภูมิปัญญา    พัฒนาสังคมให้สดใส
น้ำเงินและสีแดงสร้างความก้าวหน้า    ด้วยศรัทธาประชาร่วมใจ
สีน้ำเงินพวกเราเข้มแข็งเกินใคร    แดงไฉไลรักใคร่สามัคคี

* เรียนเด่นกีฬาดีมีวินัย        ใฝ่คุณธรรมเลิศล้ำทั่วธานี
รักสถาบันยิ่งกว่าชีวี        เกียรติศักดิ์ศรีเป็นที่ลือไกล
ดู่น้อยประชาสรรค์        ร่วมใจกันพัฒนาสังคมไทย
จับมือกันเดินด้วยความมั่นใจ    ดั่งเพชรพราวใสส่องแสงไปให้วัฒนา (ซ้ำ*)