สัญลักษณ์โรงเรียน

ปรัชญาโรงเรียน
ศป.ปสมํ ธํนํ นตฺถิ  แปลว่า  ทรัพย์เสมอด้วยศิลปะศาสตร์ย่อมไม่มี

คำขวัญโรงเรียน
เรียนเด่น  กีฬาดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม