ภารกิจ โครงสร้างการบริหารงาน

ภารกิจ
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีการดำเนินการดังนี้

  1. เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
  3. มีอำนาจหน้าที่บริหารงานด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป และมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่กำหนดไว้ในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด

 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน

โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์แบ่งการบริหารเป็น 4 ฝ่ายดังนี้

  1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
  2. ฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
  3. ฝ่ายบริหารงานธุรการ
  4. ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

รายละเอียดขอบข่าย และภารกิจของแต่ละฝ่ายมีดังนี้

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

1)  การพัฒนาหลักสูตร

2)  การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

3)  การวัดผลประเมินผล และเทียบโอน

4)  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5)  การพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

6)  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

7)   การนิเทศการศึกษา

8)   การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

9)   การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน

10)  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น

11)  การส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร

หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

12)  การรับนักเรียน

ฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

1)  การจัดทำ และเสนอของบประมาณ

2)  การจัดสรรงบประมาณ

3)  การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการใช้เงิน และผลการดำเนินงาน

4)  การระดมทรัพยากร และการลงทุนทางการศึกษา

5)  การบริหารการเงิน

6)  การบริหารบัญชี

7)  การบริหารพัสดุและสินทรัพย์

ฝ่ายบริหารงานธุรการ

1)  การวางแผนอัตรากำลัง และกำหนดตำแหน่ง

2)  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

3)  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

4)  วินัย และการรักษาวินัย

5)  การออกจากราชการ

6)  การจัดระบบช่วยเหลือนักเรียน

7)  การแนะแนวการศึกษา

8)  การพัฒนาระบบ และเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

9)  การจัดทำสำมะโนนักเรียน

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

1)  การดำเนินงานธุรการ

2)  งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3)  การประสานงานและพัฒนาเครือข่าย

4)  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร

5)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

6)  การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารงานทั่วไป

7)  การดูแลอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม

8)  การส่งเสริม และประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ

และตามอัธยาศัย

9)  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

10) การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน

11) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

12) การส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน

องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา

13)  การประสานงานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานอื่น

14)  การจัดระบบควบคุมในหน่วยงาน

15)  การบริการสาธารณะ

16)  งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น