ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียน  ดู่น้อยประชาสรรค์  ที่ตั้ง  139  หมู่  6  ตำบล  อีง่อง  อำเภอ  จตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด   รหัสไปรษณีย์  45180   โทรศัพท์  043 – 611140  โทรสาร  –  email : dupracha@gmail.com  website http:// www.dupracha.ac.th  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  มีเนื้อที่  200  ไร่
– ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ  10  โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนบ้านดงยาง  โรงเรียนบ้านดู่น้อย  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ  โรงเรียนบ้านป่าดวน  โรงเรียนบ้านสวนมอญ  โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโล  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว  โรงเรียนบ้านอีง่อง  โรงเรียนบ้านหนองชาด  โรงเรียนรัตนประชานุสรณ์

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม 2528  โดยอาศัยใต้ถุนอาคารโรงเรียนบ้านหนองชาด  เป็นที่เรียนชั่วคราว  ต่อมาได้ย้ายไปเรียนที่วัดบ้านหนองชาด  ตำบลดู่น้อย    อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด  ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2528  จึงได้ย้ายมาเรียนบริเวณสถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบันนี้  ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตบ้านหนองผง  ตำบลอีง่อง  อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด  อาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารชั่วคราวแบบ  ชค.104  ตั้งอยู่บนพื้นที่ 200 ไร่ ซึ่งเป็นดินทำเลสาธารณะประโยชน์  ปัจจุบันปีการศึกษา  2557  โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์  จัดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 9 ห้องเรียน  แผนการจัดชั้นเรียน 2-2-2/1-2-2  มีนักเรียนทั้งสิ้น  320 คน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 27 คน  นักการภารโรง  2  คน

  • ปีการศึกษา  2528  เปิดรับสมัครนักเรียน  2   ห้อง  มีนักเรียน  58  คน  ครู- อาจารย์ 6  คน
  • ปีการศึกษา  2529  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ  108 ล.เปิดรับนักเรียนเป็น 4 ห้องเรียนมีนักเรียน    105  คน  ครู-อาจารย์  8 คน  นักการ-ภารโรง  3  คน
  • ปีการศึกษา  2530  ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีห้องเรียน  5 ห้องเรียนจำนวนนักเรียน185คน
  • ปีการศึกษา  2532  ได้เปิดการเรียนการสอนแบบกึ่งระบบตามกิจกรรม(แม่แบบ)โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  ระบบมัธยมศึกษาตอนต้น  มีนักเรียน  236  คน
  • ปีการศึกษา  2538  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน    108  ล  1  หลัง มีงบประมาณเหลือจ่ายโดยได้รับอนุมัติใช้งบเหลือจ่ายสร้างถนน  คสล.  ขนาด  4x12x40  เมตรขนาด  5x12x353   เมตร  เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน  8 เครื่อง  แอร์คอนดิชั่น  1  เครื่อง  จานรับสัญญาณดาวเทียม  1  ชุด
  • ปีการศึกษา  2539  และ 2540 ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุม-โรงอาหาร  100/27  จำนวน  1  หลัง  และอาคารเรียนแบบ  216 ล(ปรับปรุง)  2529  12  ห้องเรียน  จำนวน 1หลัง
  • ปีการศึกษา 2540 โรงเรียนได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  1  แผนการเรียนจำนวน  1      ห้องเรียนคือแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์