หน้าหลัก

โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์14 hours ago
วันแรกของเรากับกิจกรรมทำสมาธิหน้าเสาธง กับบรรยากาศร่มรื่น เพื่อส่งเสริมกระตุ้นให้นักเรียนมีสมาธิ มีสติ เจริญทั้งกาย วาจา ใจ ทำให้เรามีความมุ่งมั่น ใจจดใจจ่อกับการเรียน กับสิ่งที่เราเป็นอยู่
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์4 days ago
กิจกรรมไหว้ครู ปี 2562
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์5 days ago
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการศึกษา (กตปน.) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 มิ.ย. 2562
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์5 days ago
การบริหารจัดการการศึกษา ของโรงเรียนด้วย ระบบ cloud โดยการนำของผู้อำนวยการโรงเรียน นายยอดรัก บุรวัฒน์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล ที่เน้นลดการใช้กระดาษ และใช้เทคโนโลยีปัจจุันมาใช้ในการบริหารจัดการ ทั้งนี้โรงเรียนได้เก็บงานอย่างเป็นระบบระเบียบ เพื่อให้ทันต่อการเข้าถึง จัดการง่าย ทุกที่ทุกเวลา ลดภาระครู เพิ่มเวลาเรียนรู้ของนักเรียน จึงได้เกิดระบบบริหารจัดการแบบองค์รวมที่มีประสิทธิภาพผ่านคลาวด์เกิดขึ้น
http://dupracha.ac.th
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์6 days ago
วันที่ 11 มิ.ย.2562 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยนักเรียนได้ร่วมมือร่วมใจในช่วงคาบเรียนกิจกรรม ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดี
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ is with Liw Jiraporn.7 days ago
โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 โรงเรียนคํานาดีพิทยาคมได้มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ในด้านการจัดสภาพแวดล้อมและการดำเนินโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง