สรุปเหรียญการแข่งขัน
การงานอาชีพ_ ประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้จากเศษวัสดุ _ม.4 - 6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
7 - 9 ธันวาคม 2554 จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่ โรงเรียน นักเรียน ครู ระดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย นายสุวรรณ    แก้วสองชั้น
นางสาวรถจรินทร์    พลาด
นายวัฒนา    ชัยสิทธิ์
นางอมรรัตน์    ผดุงรัตน์
นางสมพร    อ่อนสองชั้น
ทอง ตัวแทน สพม.27
2 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ นางสาวจารุวรรณ    บุญตา
นายศักดิ์สิทธิ์    สิมมะลา
นายอิสรานุวัฒน์    เวียงซ้าย
นางสาวสุนันทา    เวียงใต้
นางสาวชนกนันต์    แจ่มรัมย์
ทอง
3 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 นายกมล    จันทัง
นายอาทิตย์    ภูลามจิต
นายธานุพงษ์    อุ่นเจริญ
นายหัสดี    อินทะไชย
ทอง
4 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา นางสาวยุวดี    สุภาพ
นางสาวโบนัส    มงคลเคหา
นางสาวพิจิตรา    รู้เจน
นายสนั่น    มิรัตนไพร
นายสราวุธ    เพชรภักดี
ทอง
5 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา นางสาวมะลิวัลย์    สวนหนองแวง
นางสาวศิริลักษณ์    เวียงดอนก่อ
นางสาวอารยา    ไชยทา
นางสมนึก    ยิ่งกำแหง
นางดาวเรือง    หงส์อุดร
ทอง
6 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม นายวุฒิพงษ์    สารบรรณ
นายธนะ    ประจันศรี
นายสันติ    ประจันศรี
นางสาวเอื้องไพร    กมล
นายสุรพร    ปากวิเศษ
ทอง
7 โรงเรียนสตรีศึกษา นางสาวดาวพระศุกร์    ช่างไถ
นางสาวปิยาภรณ์    ไชยสิงห์
นางสาวยุภาภรณ์    หอมทอง
นางจิราภรณ์    ปานะโปย
นางเสาวลักษณ์    กลางคาร
เงิน
8 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ นางสาวศิริขวัญ    คำนึง
นางสาวหฤทัย    ลำมะนา
นางสาวพรนิษา    พารา
นางเยาวลักษณ์    แก้วตาแสง
เงิน
9 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม นางสาวสุชาวดี    สมภักดี
นางสาวมินตรา    ไชยศรี
นางสาวมธุรส    สมบูรณ์
นางประทุมวัน    อินธิสาร
นายทองไร่    สืบสำราญ
เงิน
10 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา นายกิตติวุฒิ    ดาดวง
นายธนพนธ์    หลงหนองบัว
นายธีรพนธ์    นาคศรี
นายประมวล    แสงสุวรรณ
ว่าที่ร้อยเอกเสริมจิตร    ธนะชัย
เงิน
11 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม นางสาวลออรัตน์    วงษ์สินธ์
นางสาวศศิธร    ดิลกสุนทร
นางสาวบุญธิตา    สังฆโคตร
นายภูมิสุวรรณ    บริบูรณ์
นายถาวร    คมพยัคฆ์
เงิน
12 โรงเรียนโพนทองวิทยายน นายนิรมิต    อนันตภูมิ
นางสาวขวัญภิรมย์    พิกุลหอม
นางสาวตรองฤดี    คำภาสอน
นางพจนีย์    ศรีชนะ
นางสาวจินตภาส์    ทีอุทิศ
เงิน
13 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก นางสาววันวิสา    ขันไชย
นางสาวอรอุมา    ตาต้อง
นางสาววรัญญา    กองพิธี
นางสาวพจนา    โพธิสาร
เงิน
14 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ นางสาวศิรินทิพย์    ทิพโชติ
นางสาวสุนันทา    มัควิล
นางสาวจิลาวรรณ    บุตรสาส์น
นางนิรมล    ทินชัย
นางเบญจมาศ    ผลาเหิม
เงิน
15 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นางสาวกนกรัตน์    แสงมูล
นางสาวอารยา    มีชัย
นายณรงฤทธิ์    ป้องศรี
นางชุลีกร    คามวัลย์
นางอรชร    ศรีขาวรส
เงิน
16 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ นางสาวดวงฤดี    เชิงหอม
นางสาวนัจรินทร์    บ่อชน
นายสุคนฑ์ธี    หินชุย
นางกัญจนพร    ทวยหาญ
นางภาวิกา    วิเศษวงษา
ทองแดง
17 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม นางสาวกนกวรรณ    ตะนนท์
นายณัฐพงษ์    ศักดิ์สุระ
นางสาวพรธวัล    ธรรมอินทร์
นางรัชณีย์    ธนสีลังกูร
นายสุนทริศักดิ์    คุณทรัพย์
ทองแดง
18 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา นายศุภษร    เมืองพิล
นายเบญจพล    คนเพียร
นายธีระชัย    แสนโสม
นายสุรารักษ์    วันทานี
นางสุรีลักษณ์    วันทานี
ทองแดง
19 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา นางสาววลัยพร    ไชยเสนา
นางสาวมณฑาทิพย์    ชินพรม
นางสาวอภิชญา    จงใจจิตร์
นางสุกัญญา    บุญยทัต
นายรุ่งเรือง    อรรคนันท์
ทองแดง
20 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม นายประจักษ์กิจ    ปัตตุลี
นายคำปั่น    สารบรรณ
นายณัฐพงศ์    พรมวงศ์
นายประวัติ    บุตรภักดี
นางสาวรสสุคนธ์    นามกันยา
-
21 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา นางสาวอาภัสรา    กองกัญญา
นางสาวปฐมาภรณ์    สุวรรณ
นางสาวณัฐวดี    นุ้ยโหน่ง
นางนิตยา    ผลสุข
นางลำปรางค์    พรมสำโรง
-