สรุปเหรียญการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์_การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์_ม.1 - 3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
7 - 9 ธันวาคม 2554 จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่ โรงเรียน นักเรียน ครู ระดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เด็กชายธนาธิป    ศิลารัตน์
เด็กชายภัทรชัย    เสรีรัตน์
เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ฆารสะอาด
นางอัชรา    ภูดินดาน
ทอง ตัวแทน สพม.27
2 โรงเรียนสตรีศึกษา เด็กหญิงธันยพร    การิสุข
นางสาวพรประภา    พึ่งพงศ์
นางสาวสาวฐิติพร    สิริวัฒนพงษ์
นางอรนุช    สุวรรณโท
นางสุภิญญา    มีกระแส
ทอง
3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา นางสาวชไมพร    ชาญตะกั่ว
นางสาวธัญญารัตน์    พลเยี่ยม
นางสาวสุชาดา    มัตหา
นางเพลินจิต    ซาเหลา
นางสมสวย    วิชามุข
ทอง
4 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เด็กชายกิตติรักษ์    กุดฤาษี
เด็กชายจตุรงค์    ขมิ้นทอง
เด็กชายชลธิชา    วงศ์น้ำคำ
นายบรรจง    เชิงหอม
นางสาวทัศนีย์    ประราศรี
ทอง
5 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม เด็กชายณัฏฐภัทร    มะณีแสง
เด็กหญิงปาณิสรา    ลาตวงษ์
เด็กชายพีรวิชย์    นามมูลตรี
นางคมคาย    สุขเกษม
นางทองลักษณ์    สะเดา
เงิน
6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เด็กหญิงสุทธินันท์    ไชยนา
เด็กหญิงปาณิสา    อินทร์สวา
เด็กหญิงเสาวลักษณ์    บุญหล้า
นายพิมพ์ชนก    โคตรฉวะ
นายณัฐพล    ชำนาญค้า
เงิน
7 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เด็กหญิงจิรัฐติกาล    กันหริ
เด็กหญิงอาภัสรา    โพธิ์ศรี
เด็กหญิงวณิชยา    ไตรทิพย์
นายวีรพันธุ์    จิตรมานะ
นางถนอม    พิลาภ
เงิน
8 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย เด็กชายณัฐทวัฒน์    ชัยหงส์ษา
เด็กหญิงกมลพรรณ    ประทุมสินธื์
เด็กชายณัฐดนัย    หาญฉวะ
นางสุวรรณทอง    วรสิงห์
นายมนตรี    วรสิงห์
เงิน
9 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร นายอนุชิต    ไตยะมะณี
นางสาวพิมพ์ทอง    วรรณวงษ์
นายอภิวัฒน์    เนตรวงษ์
นางวีณา    จันทะริมา
นายธนกร    อัฒจักร
เงิน
10 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย เด็กหญิงกนกวรรณ    ประมะลิ
เด็กชายเกริกเกียรติ    แก้วขอนแก่น
เด็กหญิงสมัทนา    สังชา
นางมุกดา    ลาศา
เงิน
11 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด เด็กหญิงปาจารีย์    หอมไกล
เด็กหญิงปาริชาติ    ขว้างรหัส
เด็กหญิงภัทรสุดา    มั่นคง
นายนิวัฒน์    อาจนิยม
เงิน
12 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม เด็กชายทิวัตถ์    มาลาล้ำ
เด็กหญิงปิยนุช    เยื่อใย
เด็กหญิงกัณฐิกา    กุลสุวรรณ
นางสาวภีรนันท์    กล้าหาญ
นางปราณี    ใจทาน
ทองแดง
13 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม เด็กชายวิศรุต    เพ็ชรโก
เด็กหญิงชุติมา    ภาษาภักดี
เด็กหญิงบุปผา    มณีแสง
นางจันทรา    ญาตินิยม
นางกุลฤดี    ชิ้นเขมจารี
ทองแดง
14 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย เด็กหญิงเมษิยา    ทองภู
เด็กหญิงภัทรวรินทร์    สมภูงา
เด็กหญิงนฤมล    นาเมือง
นางพัชราภรณ์    มงคลศรี
นางระเบียบ    หนูน้ำคำ
ทองแดง
15 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก นางสาวขนิษฐา    ศรีลาพา
นางสาวณัฐกานต์    โคตรทิพย์
นางสาวพรสุดา    อุปแก้ว
นางพนมพร    กุลจิตติสาธร
นางธนศักดิ์    พงษ์สงวนจันทร์
ทองแดง
16 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี เด็กหญิงน้ำผึ้ง    จันทะสอน
เด็กหญิงอาธิติยา    ฤกษ์ยาม
เด็กหญิงพัชราภรณ์    พิริยะ
นายจำนงค์    สุทธิสน
นางนิภาพันธ์    บุระพา
ทองแดง
17 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา เด็กหญิงธิดารัตน์    มงคลมะไฟ
เด็กหญิงอรญา    โพนชัด
เด็กชายอภิสิทธิ์    แดงดี
นางสาวดอกไม้    ขาวศรี
นางสาวมะลิวัลย์    ชำนาญ
ทองแดง
18 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา เด็กชายอิสระ    บุตรพรม
เด็กหญิงดุสิตา    ศรีคำแซง
เด็กชายสกล    ศรีบาล
นางนิสรา    บัญหนองสา
นายมุขพล    สากำ
ทองแดง
19 โรงเรียนโพนทองวิทยายน นางสาวกุสุมิณ    พลเยี่ยม
นางสาววิภาดา    จันทร์หอม
นางสาวอรนุช    คำไฮ
นายเทวินทร์    เมืองแวง
นางแสงอรุณ    ภูบาลเช้า
ทองแดง
20 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา เด็กหญิงวิภาภรณ์    พลอยสมบูรณ์
เด็กชายกรรตษณะ    ประทุมมาตย์
เด็กหญิงกาญมณี    จินดา
นางสาวปัฐมาภรณ์    นทีศิริกุล
ทองแดง
21 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ เด็กหญิงชุติกาญจน์    ปะกินะเค
เด็กหญิงกฤติกา    เอื้อกิจ
นางสาวจุติรัตติกาล    เสนาสนิท
นางสาวรุ่งนะภา    แก้วไพรวัน
เข้าร่วม
22 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม เด็กหญิงกรรณิการ์    สาวิมาตย์
เด็กหญิงจุฬารัตน์    วงศ์สมศรี
เด็กหญิงปัทมาวรรณ    โสดก
นางพรพิศ    พิลาวัลย์
เข้าร่วม
23 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม เด็กหญิงรัตติกาญจน์    คณามูล
เด็กหญิงอรัญญา    ณรงค์ชัย
เด็กหญิงบุษบา    ระวัง
นางศศิธร    สุขสวาท
นางทิพากร    ทาลุมพุก
เข้าร่วม
24 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม นายอนุชา    ชลเทพ
นางสาวเกษศิรินทร์    หนุนสุวงค์
นางสาวนลินรัตน์    ศรีสองเมือง
นายแสน    อนาราช
นางสัมฤทธิ์    บุญยะโพธิ์
เข้าร่วม
25 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ เด็กหญิงเบญจมาศ    หม่องดั้ง
เด็กหญิงอังคณา    โกศรี
เด็กชายกรัสนัย    หารคำ
นางสาวจุฬารัตน์    ศรีปัญญา
นางกาญจนา    ศรีรินทร์
เข้าร่วม
26 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ นางสาวกิตติกา    สุขบรรจง
นายวิทยา    กาสีใส
เด็กหญิงมนัญชยา    โคตวงษ์
นายบุญมา    ศิริโส
นางช่องมาตร    จันทาเทพ
เข้าร่วม
27 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร เด็กหญิงชลธิชา    กำแหงมิตย์
เด็กหญิงเกตุมณี    เกตุแก้ว
เด็กหญิงนภัสสร    คำแหงพล
นายเสงี่ยม    โสภา
นางปริกา    บุตรวิเชียร
เข้าร่วม
28 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ เด็กหญิงจริญญา    กมลเมือง
เด็กหญิงวรชา    ผลาการ
เด็กหญิงศศิวิมล    หรดี
นางสุภาพ    จิตราช
นางสาวธัญทิวา    บุญศล
เข้าร่วม
29 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา นายนพพร    ไชยมงคล
เด็กหญิงรัตนา    นาคศรี
เด็กหญิงพรนิภา    เอี่ยมบริสุทธิ์
นางสาวกชพร    จันทร์งาม
นายจำลอง    ลายวงษ์
เข้าร่วม
30 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม นางสาวศิริวรรณ    ประกิ่ง
นางสาวเนติพร    ธรรมสาร
นางสาวสุธาทิพย์    จุลเต
นางรัตนา    คำมูล
นางอุราภรณ์    วิภักดิ์
เข้าร่วม
31 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ เด็กหญิงกิ่งแก้ว    ทนุการ
เด็กหญิงนฤมล    ชนะ
เด็กหญิงอิสราพร    ผลาจิตร
นางสำเนียง    สรรพวุํธ
เข้าร่วม
32 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร เด็กหญิงชลิตตา    ตุลากัลย์
เด็กหญิงกนิษฐา    ตรางา
เด็กหญิงอังศุมา    เห้วสิบมา
นางสาวลัญชนา    สุดานิช
นางสาวภัคจิรา    สุภศร
เข้าร่วม
33 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ นางสาวอัจฉรา    แผลงฤทธิ์
นางสาวเพ็ญพักตร์    จุกจันทร์
นางสาวสุวรรณา    พินทะกัง
นางสวรรค์    ศิลาเหลือง
นางวราภรณ์    ไพรศรี
เข้าร่วม
34 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐฯ เด็กชายจักรกฤษณ์    ลอองเอก
เด็กหญิงพรนิภา    ไชยโคตร
เด็กหญิงเปรมฤดี    ขันธนู
นางสุระณีย์    ติสองเมือง
นายโณทัย    ชาบุญมี
เข้าร่วม
35 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ เด็กหญิงภินัดดา    ชูกล้า
เด็กหญิงพรหมพร    ภูวงษ์
เด็กหญิงรัชดาพร    สมภูงา
นายพุทธชาติ    นาวารี
นางกฤษณา    ทองบุ
เข้าร่วม
36 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม เด็กชายพรชัย    อุพลศรี
เด็กหญิงลัดดา    ชูศรีเงิน
เด็กหญิงนิสานารถ    วงระคร
นางศรีสุดา    ใจหาร
นางสุภาพร    สุดบนิด
เข้าร่วม
37 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 เด็กหญิงพรรณี    วินทะไชย
เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์    สอนสุข
เด็กหญิงปฏิมาภรณ์    อัศจันทร์
นางสาวรัศมี    เนินนิราช
เข้าร่วม
38 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา เด็กชายจิรายุ    ดารัง
เด็กชายปรัชญา    สมภักดี
เด็กหญิงรังษิยา    อยู่ไพร
นางรุ่งอรุณ    ยุติพันธ์
นางวัชรา    คำรพ
เข้าร่วม
39 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ เด็กหญิงภรณ์นัทชา    เบ้าสองสี
เด็กหญิงศุทธินี    เหลาคา
เด็กหญิงกัณฑิกา    คำทา
นางสาววิจิตรา    สุ่มมาตย์
เข้าร่วม
40 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เด็กหญิงธนิตรา    บุตมะ
เด็กหญิงสิริกัญญา    วงษ์สมบัติ
เด็กชายอนุชา    เอี่ยมสอาด
นางสาวนวพร    ชุมวัน
นางอนันตา    อินธิสาร
เข้าร่วม
41 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา นางสาวเบญญาภา    แวงวรรณ
นางสาวพนิฎา    มัตภาพ
นางสาวนัฐณิชา    พรมจันทร์
นางอรธิลา    บุญอาจ
นางสาววิไลภรณ์    เตชะ
เข้าร่วม
42 โรงเรียนขัติยะวงษา เด็กหญิงน้ำฝน    หาระภูมิ
นางสาวมัณฑนา    ราชภักดี
นางสาววรัญญา    สมฤาแสง
นางวราภรณ์    ธงทอง
นางจุฬาพรรณ    ชุมพล
เข้าร่วม
43 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร เด็กหญิงมาลาตรี    บุญฤทธิ์
เด็กหญิงนันทิยา    วังภูงา
เด็กหญิงสุจิตรา    พลมั่น
นางสาวกุลปริยา    เพ็งพลา
เข้าร่วม
44 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ เด็กหญิงรัชนีวรรณ    บุญศรี
เด็กหญิงธัญญาพร    กล่อมกำเนิด
เด็กหญิงนิภาพรรณ    ขนเปี้ยม
นางสาวละมูล    พันธ์สุภา
เข้าร่วม
45 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ นายอานนท์    ไกรยบุตร
นางสาวเบญจวรรณ    แก้วผึ้ง
นางสาวศศิประภา    อาจอำนวย
นางสาวเพ็ญนภา    วิชาเดช
นางสาววันวิศาข์    นันรุ่ง
เข้าร่วม
46 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม เด็กหญิงกิตติยา    หอมกันหา
เด็กหญิงเสาวลักษณ์    โสสุด
เด็กหญิงอังศุมาลี    บูราณ
นางอุลัยวรรณ    จันทร์ขอนแก่น
นายเพียรดี    จันทร์ขอนแก่น
เข้าร่วม
47 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม เด็กหญิงสุชาดา    จันทาทอง
เด็กหญิงรัตติญาภรณ์    อรรคนิมาตร์
เด็กหญิงพรทิพย์    พ้องเสียง
นางทศพร    คำทอง
เข้าร่วม
48 โรงเรียนบัณฑิตวิทยา เด็กหญิงชุติมา    นนทฤทธิ์
เด็กหญิงปัทมา    แสนภูวา
เด็กหญิงเฟื่องฟ้า    สีดามาตย์
นายยุทธนา    ทองใบ
เข้าร่วม
49 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ นางสาวสุวนันท์    สามารถกุล
เด็กหญิงปิยาภรณ์    พวงพี
นางสาวจิราพร    นุสนทรา
นายสุทิน    ขันแข็ง
นางสาวนิยม    พันชารี
เข้าร่วม
50 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย เด็กหญิงสายชล    โพธิสาร
เด็กหญิงสุพัตรา    ปรากฎรัตน์
เด็กหญิงนัทมน    ศิรมงคล
นายพลอย    เชิงโกรย
นางสาวกฤษณา    คุณแก้ว
เข้าร่วม
51 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม เด็กหญิงจันจิรา    ยงยืน
เด็กหญิงอาริษา    กมลผุด
เด็กหญิงอันธิกา    มะอาจเลิศ
นางสาวสุกัญญา    แก้วนอก
นายสงกรานต์    มูลศรีแก้ว
-