สรุปเหรียญการแข่งขัน
ศิลปะ(ทัศนศิลป)_ปะติมากรรมลอยตัว_ม.4 - 6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
7 - 9 ธันวาคม 2554 จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่ โรงเรียน นักเรียน ครู ระดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา นายเชาวฤทธิ์    แก้วพันธุ์
นายณัฐพล    อาษาวิเศษ
นายวิชิต    แวงวรรณ
นางสมร    สูตรขวัญ
นายนพดล    จิตรเหิม
ทอง ตัวแทน สพม.27
2 โรงเรียนสตรีศึกษา นางสาวศิริลักษณ์    พานตะสี
นางสาววีรยา    ศรีมงคล
นางสาวธิดารัตน์    บุญภา
นายขวัญชัย    สุวรรณ
ทอง
3 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม นายชัยพล    จันทะคัต
นายวัชระศักดิ์    แน่นอุดร
นายอดิศักดิ์    จันทะชำนิ
นายเชตวัน    สุวรรณศรี
ทอง
4 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ นางสาวฉัตรธิดา    มาหาร
นางสาวอนุธิดา    ปีละ
นายจิตติศักดิ์    ชาวงษ์
นายสรรเสริญ    สุรวาทศิลป์
นายสุชาติ    สุรวาทศิลป์
ทอง
5 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม นายวทัญญู    แก้วฮ่องคำ
นายปฏิภาณ    สุ่มมาตย์
นายสุจิตรมล    ชุมพล
นายเฉลิมชัย    ชินพร
นายปกรณ์    สีดาพาลี
ทอง
6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย นายฉัตรชัย    ถนอมพล
นางสาวพรพิมล    พลสิม
นางสาวนงนุช    บุตรหินกอง
นายจักรี    เชิงหอม
ทอง
7 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล นางสาวสุดารัตน์    ศรีโนนม่วง
นางสาวอาทรมาศ    ศิลาเณร
นายศราวุธ    แสนพล
นายสุพจน์    ศิรินันติกุล
นายประสิทธิ์    มีภูงา
ทอง
8 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา นายสุทัศน์    ศิลาโต้
นายสดใส    จันพลทัน
นายมีศักดิ์    มีภักดี
นายศรีธาตุ    ดีสิน
ทอง
9 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ นายชานนท์    สำราญเย็น
นายเสกสันต์    สีฉายา
นายภุชงค์    ว่องไว
นายฉลาด    ทุมลา
ทอง
10 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม นายอดิศักดิ์    ทนงแผลง
นางสาวขวัญตา    บุญแสน
นางสาวดวงหทัย    แก้วพรม
นายสอาด    ภูมิโชติ
ทอง
11 โรงเรียนขัติยะวงษา นายจักรกฤษณ์    ผดุงชน
นายลักษมัณท์    เอกุล
นายลิขิต    รักธรรม
นางสาวนิสาชล    กองปัญญา
นายชุติพนธ์    สูงสันเขต
ทอง
12 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก นางสาวรักสุดา    บุตรสอน
นางสาวสุมิตรา    เจริญ
นางสาวหัทยา    ทองทา
นางพิสมัย    ข่าขันมะลี
เงิน
13 โรงเรียนโพนทองวิทยายน นายอริยะ    สิงหาแฝด
นายปฏิภาณ    มุขภักดี
นายณัฐวุฒิ    พิมโคกกวาด
นายประดิษฐ์    อินทร์งาม
-
14 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย นายวสันต์    สูงสันเขต
-
15 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา นางสาวจงจิต    ชาติท่าค้อ
นางสาวรุ่งนภา    วาปีทัม
นางสาวจุฑามาศ    บุญชะโด
นายสืบพงษ์    แต้สกุล
นายรังสรรค์    สุระมณี
-