หน้าหลัก | ผู้ประสานงานประจำเขต ก่อนหน้า   ถัดไป ออกจากระบบ

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

เรียงความและคัดลายมือ ม.1 - 3
1. นางพรนภา พรหมนารถโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางสาวธัญชิตา พันโภคาโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางรองรัตน์ คำสีเขียวโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
4. นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์โรงเรียนธงธานีกรรมการ
5. นางชวลี ทองวงษ์โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
6. นางเอี่ยมจิต ชนะชัยโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นางจันทร์เพ็ญ พลละครโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์เลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.4 - 6
1. นางสุมาลี คำขูรูโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมประธาน
2. นายทองม้วน สิงห์ทองห้าวโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายชุมพล วงศ์เพชรชารัตโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางศุภชาดา ฌาณทิพยดำรงโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
5. นายวรากร ไกรขุนทดโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางณัฐกานต์ อาทิตย์ตั้งโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมเลขานุการ
7. นางวัลยา เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1 - 3
1. นางตุ้มทอง กล้าหาญโรงเรียนขัติยะวงษาประธาน
2. นางสุคนธ์รัตน จันทร์หอมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวนิตยา พูลลาภโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
4. นายอนุชา ฉ่ำมณีโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
5. นางเดือนฉาย พรสวัสดิ์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางอนุรัชนี สาภูเมืองโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
7. นางนวพร ทองนาเมืองโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
8. นางปราณี ทิ้งไทยสงค์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสุภาภรณ์ ทองภูธรณ์โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4 - 6
1. นางสุพรรณี ผาสุวรรณโรงเรียนสตรีศึกษาประธาน
2. นางสาวนงเยาว์ สวนงามโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์กรรมการ
3. นางมนูรัตน์ ผดุงสัตย์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางนวพร ทองนาเมืองโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
5. นางเทวัญ มณีฉายโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางชนากาญจน์ อุ่นลออโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1 - 3
1. นางนภาภรณ์ แสงสุวอโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมประธาน
2. นางวราภรณ์ โยวะผุยโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์รองประธาน
3. นางนิรมล ศรีโยธีโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายเรืองศิลป์ ขาวศรีโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางกาญจนา อโนนามโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางรัศมี นตะโรงเรียนกรรมการ
7. นางสาวสวาท บุญประจักษ์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.ปลาย ม.4 - 6
1. นางสุขุมาลย์ อนุเวชโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาพิเษกประธาน
2. นางรสสุคนธ์ จัตวาภักดีโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสาคร ทุมพรโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
4. นายสมชาย วงศ์เพชรศรีโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
5. นางสาวไพวัลย์ สระคำจันทร์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายเชิดเชาว์ ชุมพลโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์เลขานุการ
7. นางบุษกร ทิพย์อักษรโรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรองกาพย์ยานี ๑๑ ม.1 - 3
1. นางศิริรัตน์ ศรีธรรมาโรงเรียนเสลภูมิประธาน
2. นางจุฬาภรณ์ สินธิทาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางภานิดา สิทธิหาโคตรโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
4. นางสนธยา กีไพบูลย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางทิพย์ รุ่งบรรเทาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางประไพ คุณสารโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
7. นายเสถียรพงษ์ ทองภูธรณ์โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4 - 6
1. นายนิพนธ์ พลเยี่ยมโรงเรียนสตรีศึกษาประธาน
2. นางประภากร จันทมัตตุการโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
3. นางกลิ่นบุปผา โสธรชัยวิทย์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางบุศรา ชาบุญมีโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
5. นางอุไร พุ่มดีโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวดอกไม้ ธีศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นางเอื้อมพร วงษ์ไกรโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารเลขานุการ
หนังสือเล่มเล็ก ม.1 - 3
1. นางสุนทรี โพดาพลโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธาน
2. นางบรรเพ็ญ ท่องบ่อโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมรองประธาน
3. นางแท่งทอง โฉมสิริกุลโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางนิตยา เตโชโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
5. นางประกอบ สิงห์โตทองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางไพวัน ปาโสโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมเลขานุการ
7. นางทักษิณา ใจกล้าโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์เลขานุการ
หนังสือเล่มเล็ก ม.4 - 6
1. นางสาวอิ่มใจ ศีรษะภูมิโรงเรียนสตรีศึกษาประธาน
2. นางภารดี ไพรสินธุ์โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวประพิมพ์พรรณ วรฉัตรโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางภควดี เพียรสวนโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
5. นางกชพรรณ นาเสถียรโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางปราณี เมืองหนองหว้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นางแววดาว ใจเสือโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพ ม.1 - 3
1. นางทัศนีย์ เส็งคุ้มหอมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธาน
2. นางพิศมัย จันทรโคตรโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายดาบชัย สุวรรณศรีโรงเรียนสตรีศึกษา2กรรมการ
4. นายนิติพัฒน์ พินยะพงค์โรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
5. นางดาราวรรณ ประเสริฐสังข์โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นางรีชนี สืบพานิชย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นางสาวน้ำผึ้ง สวนงามโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพ ม.4 - 6
1. นายอุดร สอนศรีโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาประธาน
2. นางปนัดดา ปัจจุโสโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร นาอ่อนโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางชมพูนุช เพ็งจันทร์โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิตญา ชาโชโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางสาวอาภรณ์ สุขประเสริฐโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
7. นางจินตนา ศรีสุขกาญจน์โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
8. นางสาวอัญชลีรัตน์ รอดเลิศโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์เลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1 - 3
1. นางสำเนียง ขันบุตรโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมประธาน
2. นางครินทร์กรณ์ รัตนศรีโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์รองประธาน
3. นางกุสุมา ธุลีจันทร์ โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
4. นางอภิญญา กิ่งแก้วโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
5. นางอนุรักษ์ วสุอนันต์กุลโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นายเจริญสุข แสวงโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นางสาวทัศนีย์ สนั่นเอื้อโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์เลขานุการ
8. นางอัมพร พูลเพิ่มโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4 - 6
1. นางพนมพร ชมผาโรงเรียนหนองผอกวิทยาลัยประธาน
2. นายสุดใจ กองมะลีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางจันทรา คำอินทร์โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
4. นางอรพิน ศรีวงค์แก้วโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวรติมา ธงงามโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
6. นางศศิวิมล ศิริวัฒนานนท์โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์กรรมการ
7. นายสุพรรณ สดสาโรงเรียนทรายทองวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันสร้างผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1 - 3
1. นางจิราภรณ์ เอราวรรณโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธาน
2. นางสุภารัตน์ ศรีบุญรัตน์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายอาคม สุทธิประภาโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
4. นายอนันต์ มณีกัญญ์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
5. นายมานะ ทีคลังโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นางกุสุมา พรหมศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นางวลีฉัตร วิบูลย์กุลโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเลขานุการ
การแข่งขันสร้างผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4 - 6
1. นางศุภวรรณ จำเนียรการโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาประธาน
2. นายปรัชญา รุ่งศรีโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางวัฒนา เทียนทองดีโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
4. นายมิตรชัย โกกะพันธ์โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
5. นางสิริลักษณ์ กลางสุขโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
6. นายประสพ คำพิทูลโรงเรียนแสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นายกิตติศักดิ์ พวงศรีเคนโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นางจตุพร บุญรักษาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1 - 3
1. นายฉัตรชัย สารเศวกโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางศุภรัตน์ บัวหลวงโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายฉัตรชัย อินทร์ทองโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
4. นางกัลยาณี เหิรเมฆโรงเรียนธงธานีกรรมการ
5. นางสาวจารีก อาวะหังโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจิราพร นามคำโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
7. นายวิชัย โพธิ์ศรีโรงเรียนทรายทองวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4 - 6
1. นายสุเทพ ชัชวาลโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธาน
2. นางดาราวรรณ อรัญมิ่งโรงเรียนหนองผอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวิชัย ศุภคุณภิญโญ โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
4. นางพรพนา สำราญรื่นโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายกิต คณะนามโรงเรียนเทิดไทยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศุภลักษณ์ สวัสดิ์นทีโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
7. นายวุฒิไกร คำแฝงโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์เลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - 3
1. นายสุรพล ศรีธรรมาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยประธาน
2. นางปักใจ คำสมมาตย์โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุระณีย์ ติสองเมืองโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
4. นางทศพร คำทองโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมกรรมการ
5. นางชนิตกานต์ คำวันโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
6. นายคมคาย สุขเกษมโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวทัศนีย์ ประราศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
8. นางกิตติมา ธรรมราษฎร์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
9. นางนุชศรา โด่งพิมายโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
10. นายเดชนรสิงห์ รัตนพลโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
11. นายเกรียงไกร ทานะเวชโรงเรียนโพนสูงประชาสวรรค์กรรมการ
12. นางสาวมุกดา ประทุมทิพย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
13. นางสาวนัฐกมล ปัจมนต์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
14. นางจิรพร กิตติธีรนันท์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
15. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณะ ระวิโรจน์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
16. นายวิทยา ภาวะดีโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
17. นางอัชรา ภูดินดานโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
18. นางสาววลักษวรรณ ไพรแสนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
19. นางสาวภีรนันท์ กล้าหาญโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4 - 6
1. นางวาสนา อักษรกาญจน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธาน
2. นางพัลภา จักรก้านตรงโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยรองประธาน
3. นางสมศรี ระดารุตโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุภาวดี ยุรชัยโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางวีณา จันทะริมาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางเยาวนิตย์ อรัญญวาสโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเกรียงไกร ทานะเวชโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวขนิษฐา ปาโทโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
9. นายบรรพรต แขวงภูเขียวโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1 - 3
1. นางกฤษณา สิงห์คำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดประธาน
2. นางเบญจมาศ สายเชื้อโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นายโณทัย ชาบุญมีโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
4. นางขวัญตา อุปชาโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
5. นายสุเขต ศรีบุญเรืองโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นางพนิดา เย็นเพ็ชรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นางสาวมารศรี ครรยุไลโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมกรรมการ
8. นางศุภมิต ศิริโสภณภิวัฒน์โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4 - 6
1. นายจรัญ จิตวงค์โรงเรียนทรายทองวิทยาประธาน
2. นายวันที บุญพรมโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยรองประธาน
3. นางสุนันทา สุ่มมาตย์โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญมา ศิริโสโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
5. นางกฤษณา ชุมภาโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
6. นายณัฐวรรธ์ สาวิกันย์โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
7. นายบัญญัติ รอเสนาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุกานดา ฤทธิทิพย์โรงเรียนขวาววิทยาคารเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1 - 3
1. นายศุภชัย ศรีจักรโคตรโรงเรียนขัติยะวงษาประธาน
2. นางสาวสมปันนา พันธุ์ปลาโดโรงเรียนสตรีศึกษา2รองประธาน
3. นางพัตรวรรณ ประทานโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
4. นายสุรชัย นัดทีโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
5. นายเทพวุฒิ วิทยาวุฒิโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นายอัศวิน อาจเดชโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นางโสภิดา เสนารัตน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4 - 6
1. นายบุญสี ทิพจรูญโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธาน
2. นายอรรถกร ภูพวกโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์รองประธาน
3. นางลำแพน วงศ์คำจันทร์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายโสภณ เทียนวงศ์โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
5. นางนิสรา บัญหนองสาโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
6. นางชฎาธาร แสวงโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวนิยม ดวงเพชรแสงโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมกรรมการ
8. นางชมพูนุช แพงวงษ์ จันทรประทักษ์โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์เลขานุการ
การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1 - 3
1. นางปราณี สวัสดิพาณิชย์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธาน
2. นางสาวพรัตน์ดา พนมเขตโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเบญญาภา สุระภักดิ์โรงเรียนธงธานีกรรมการ
4. นางเบญจรัศม์ ศรีระกิจโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นางณิชากานต์ ลำพายโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวทิพารัตน์ ขันแก้วโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางพิกุล แผนสุพัดโรงเรียนสตรีศึกษาเลขานุการ
การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4 - 6
1. นายยืนยง จันทนามโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาประธาน
2. นางอุษา ชมภูพฤกษ์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ ศรีดาโคตรโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
4. นายอัครฉัตร เพียรชนะโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสัมพันธ์ ช่อรักษ์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นางศุภกาญจน์ บุญพาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นางสาวอนัญยา ภักดีศรีโรงเรียนธงธานีเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - 3
1. นางอุราภักดิ์ วิภักดิ์โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมประธาน
2. นางนงนุช ศรีนุกูลโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางปิลันธนา กิตติวงศ์ตระกูลโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
4. นายกิตติชัย สุดานิชโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
5. นางรัตนา ทวยสอนโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
6. นางยงจิตร ศิลาพิมพ์โรงเรียนจตรุพักตรพิมานรัชดาพิเษกเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4 - 6
1. นายขจรศักดิ์ ศรีประสานโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธาน
2. นายสมศักดิ์ บรรณาลัยโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
3. นายนิกร ทะวะลีโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววันวิสา ทิพวัตรโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ บุรวัฒน์โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
6. นายอนุกรณ์ ประสงค์สุขโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
7. นางสงกรานต์ มูลศรีแก้วโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ม.1 - 3
1. นางศิริพร สิงห์เสนาโรงเรียนสตรีศึกษาประธาน
2. นางอัมพร ปานจันดีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลรองประธาน
3. นางหนูกาญจน์ นิโคลัสโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุริยา สาลีโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
5. นางสำรอง ทศพานนท์โรงเรียนธงธานีกรรมการ
6. นางกนกพร จันทราโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
7. นางปวีณา ลิ้มสำราญโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.4 - 6
1. นายสมบูรณ์ จันทร์หนองสรวงโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธาน
2. นางรุจี ปุยฝ้ายโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมรองประธาน
3. นางยุวารินทร์ เฉนียงโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาพิเษกกรรมการ
4. นายไพโรจน์ สายเชื้อโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
5. นายนฤนาท พลสาเดชโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นายจักรี ชนะภัยโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
7. นางวรรณา ประชานันท์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์เลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1 - 3
1. นางพรสวรรค์ นนทะภาโรงเรียนขัติยะวงษาประธาน
2. นางสาวพวงเพชร ภาสว่างโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลรองประธาน
3. นายอุดร หัวโนนม่วงโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุลักษณ์ จันทร์ห้างหว้าโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมกรรมการ
5. นางวรางคณา บรรณาลัยโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางวิบูลย์ลักษณ์ นามบุญลือโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางอมร เอกปริญญาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.4 - 6
1. นายโชคชัย จันทโสดโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาประธาน
2. นางพิกุลทอง สิงห์ทองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลรองประธาน
3. นายบุรี บุรวัฒน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางดวงใจ สวัสดิพาณิชย์โรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
5. นายนิพนธ์ พรรณขามโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
6. นางอุดมพร ปรีชาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
7. นางสุมาลี ศรีชมพูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1 - ม.6
1. นายสุพจน์ สวัสดิพาณิชย์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธาน
2. นายอดุลศักดิ์ อาจสมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลรองประธาน
3. นางสุวรรณี สุนธงศิริโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นางจงจิตร ถนัดถ้าโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
5. นายอาคม ศรีสุขโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นายมิตรชัย บุญมาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
7. นายสุนทร สีหานามโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมเลขานุการ
ละครคุณธรรม ม.1 - ม.6
1. นายวีระศักดิ์ บุญวิเศษโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยประธาน
2. นางอรทัย เปรินทร์โรงเรียนสตรีศึกษารองประธาน
3. นางสาววันเพ็ญ อุ่นหล้าโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายชัด ศรีอ้วนโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางชญานิศ ตาลกุลโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมเลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1 - ม.6
1. นายโกวิท อ่อนประทุมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยประธาน
2. นายเรืองเดช เกินโนนกอกโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมรองประธาน
3. นางพุทธา มรรคนันท์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางรพินทรา ภักดีพงษ์โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุจิรา มะลิรัตน์โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
6. นางพิราวรรณ น่าบัณฑิตโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1 - 3
1. นางนันทิยา อนันตาโรงเรียนขัติยะวงษาประธาน
2. นางสิรภัทร ขจรสมบัติโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมรองประธาน
3. นายชัยณรงค์ วงศ์ขุมเงินโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางวลัยพร พรมเกตุโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางบุญชนก ศรีสารคามโรงเรียนสตรีศึกษา 2กรรมการ
6. นางปรีดาพร แก้วโสภาโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
7. นางยิ้ม ศรีรัตน์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.4 - 6
1. นางสมปอง คำภักดีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธาน
2. นางนิจนิรันดร์ สีสมบาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์รองประธาน
3. นางสาววลัยการ สุริวาลย์โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายวินัย สิมสีแก้วโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมพร นิลวัลย์โรงเรียนเทิดไทยวิทยาคมกรรมการ
6. นางรัชนีกร สอนศรีโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
7. นายอาทิตย์ ท่าไคร้กลางโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัยกรรมการ
8. นางทิพาพร ซาเหลาโรงเรียนเสลภูมิเลขานุการ
มารยาทไทย ม.1 - 3
1. นางนุชรีภรณ์ จันทวารีย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธาน
2. นางฉวีวรรณ ไพรินทร์โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวปทุมวรรณ สิทธิจันทร์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ วงศ์คำโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
5. นางสิรินุช สุจริตโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมกรรมการ
6. นางศมาภรณ์ สัจจาวาทโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศิริภาพ ใหม่คามิโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาเลขานุการ
มารยาทไทย ม.4 - 6
1. นางยุพาพิน พวงศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธาน
2. นางพรพิศ วังโนโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมรองประธาน
3. นายฉัตรมงคล พลภูงาโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางพัชนี ถวิลไพรโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
5. นางสมบัติ คำภาบุตรโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจันทร์เพ็ญ ประหาโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
7. นางจันทรารมย์ รัตนแสงโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
สวดมนต์ ม.1 - ม.6
1. นายวุฒินันท์ โคตรทิพย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยประธาน
2. นางสาวสุนทร จ้อยนุแสงโรงเรียนสตรีศึกษารองประธาน
3. นายวิชัย รัตนอุดมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางกรรณิการ์ กอมณีโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสุดารัตน์ จันทร์สำราญโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
6. นางมลิวรรณ ศรีสุพรรณ์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
7. นางอำไพ นามวงศ์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลเลขานุการ

สุขศึกษา และพลานามัย

แอโรบิก ม.1 - 3
1. นางสมพักตร์ วัชระกวีศิลป์โรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธาน
2. นางอมรพรรณ กลางหินโรงเรียนสตรีศึกษา 2กรรมการ
3. นางถนอมสิน พิมพิลาโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
4. นายองอาจ กันยานุชโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายกมลเพชร กลางประพันธ์โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์เลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 - 3
1. นางบานบุรี จิตไทยโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมประธาน
2. นายวิวัฒน์ นันทวงษ์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยารองประธาน
3. นางสุปราณี สัญพึ่งโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
4. นายทิวานนท์ อุดคำโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
5. นายคำนึง ศิริสารโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมกรรมการ
6. นายไชยา เฉลียวพงษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4 - 6
1. นางสาววนิดา ภูภักดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธาน
2. นางรุ้งตะวัน พลเยี่ยมโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายมนตรี เกษีสังข์โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
4. นายชนะ พลคำโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นายทินกร สุกรรณ์โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
6. นายอนุศักดิ์ สาภูเมืองโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
7. นางปราณี ชื่นชมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 - 3
1. นายสุทัศน์ สุขยานุดิษฐ์โรงเรียนสตรีศึกษาประธาน
2. นายประเสริฐ วิวาสุขุโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมรองประธาน
3. นายคำพัด ศรีโคกล่ามโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุพัตรา จันทรมหาโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
5. นายอำนาจ ก้านจักรโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
6. นางพนิตนันท์ บุตรหินกองโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
7. นางสาวเอื้อมจิตร ตระกูลโตโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
8. นางถนอม จันทร์หยวกโรงเรียนธงธานีกรรมการ
9. นางวันเพ็ญ อัฒจักรโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4 - 6
1. นายชอบ เศรษฐไตรรัตน์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธาน
2. นายดุสิต สามิบัติโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์รองประธาน
3. นายภานุวัฒน์ สุวรรณธาดาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางกำไล หนูมีโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายถนอม จันทร์หยวกโรงเรียนธงธานีกรรมการ
6. นางสุมาลี ธิมาชัยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. สิบเอกทักษิณ ศรสุทธิ์โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมเลขานุการ

ศิลปะ(ทัศนศิลป)

รวมศิลป์สร้างสรรค์ ม.1 - 3
1. นายสุชาติ สุรวาทศิลป์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธาน
2. นายอมรมิตร โสภัณนาโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐรองประธาน
3. นายรังสรรค์ ต้นทัพไทยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยรองประธาน
รวมศิลป์สร้างสรรค์ ม.4 - 6
1. นายพงศาสตร์ ฉวีนวนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาประธาน
2. นายรังสรรค์ สุระมณีโรงเรียนอาจสามารถวิยทรองประธาน
3. นางนิรมล ทิพชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายจิราพร หงษ์วิไลโรงเรียนสตรีศึกษาเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.1 - 3
1. นายสุชาติ สุรวาทศิลป์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธาน
2. นายอมรมิตร โสภัณนาโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐรองประธาน
3. นายรังสรรค์ ต้นทัพไทยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยรองประธาน
4. นางนิรมล ทิพชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
วาดภาพระบายสี ม.4 - 6
1. นายพงศาสตร์ ฉวีนวนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาประธาน
2. นายรังสรรค์ สุระมณีโรงเรียนอาจสามารวิทยารองประธาน
3. นางยุภา มิตรสันเทียะโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นางจิราพร หงษ์วิไลโรงเรียนสตรีศึกษาเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1 - 3
1. นายสุชาติ สุรวาทศิลป์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธาน
2. นายอมรมิตร โสภัณนาโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐรองประธาน
3. นายรังสรรค์ ต้นทัพไทยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยรองประธาน
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4 - 6
1. นายพงศาสตร์ฺ ฉวีนวนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาประธาน
2. นายรังสรรค์ สุระมณีโรงเรียนอาจสามารถวิทยารองประธาน
3. นางจิราพร หงษ์วิไลโรงเรียนสตรีศึกษาเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1 - 3
1. นายสุชาติ สุรวาทศิลป์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธาน
2. นายอมรมิตร โสภัณนาโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐรองประธาน
3. นายรังสรรค์ ต้นทัพไทยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยรองประธาน
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4 - 6
1. นายพงศาสตร์ฺ ฉวีนวนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาประธาน
2. นายรังสรรค์ สุระมณีโรงเรียนอาจสามารถวิทยารองประธาน
3. นางจิรพร หงส์วิลัยโรงเรียนสตรีศึกษาเลขานุการ
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1 - 3
1. นายสุชาติ สุรวาทศิลป์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธาน
2. นายอมรมิตร โสภัณนาโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐรองประธาน
3. นายรังสรรค์ ต้นทัพไทยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยรองประธาน
วาดภาพลายเส้น ม.1 - 3
1. นายสุชาติ สุรวาทศิลป์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธาน
2. นายอมรมิตร โสภัณนาโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐรองประธาน
3. นายรังสรรค์ ต้นทัพไทยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยรองประธาน
วาดภาพลายเส้น ม.4 - 6
1. นายพงศาสตร์ฺ ฉวีนวนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาประธาน
2. นายรังสรรค์ สุระมณีโรงเรียนอาจสามารถวิทยารองประธาน
3. นางจิราพร หงษ์วิไลโรงเรียนสตรีศึกษาเลขานุการ
ปะติมากรรมลอยตัว ม.1 - 3
1. นายสุชาติ สุรวาทศิลป์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธาน
2. นายอมรมิตร โสภัณนาโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐรองประธาน
3. นายรังสรรค์ ต้นทัพไทยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยรองประธาน
ปะติมากรรมลอยตัว ม.4 - 6
1. นายพงศาสตร์ฺ ฉวีนวนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาประธาน
2. นายรังสรรค์ สุระมณีโรงเรียนอาจสามารถวิทยารองประธาน
3. นางจิราพร หงษ์วิไลโรงเรียนสตรีศึกษาเลขานุการ

ศิลปะ(ดนตรี)

ขับร้องเพลงไทย ม.1 - 3
1. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษารองประธาน
3. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางประภาวรินทร์ ชำนาญชัยศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
ขับร้องเพลงไทย ม.4 - 6
1. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษารองประธาน
3. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางประภาวรินทร์ ชำนาญชัยศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
ระนาดเอก ม.1 - 3
1. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนรองประธาน
3. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางประภาวรินทร์ ชำนาญชัยศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
ระนาดเอก ม.4 - 6
ระนาดทุ้ม ม.1 - 3
1. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษารองประธาน
3. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางประภาวรินทร์ ชำนาญชัยศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตืฯกรรมการ
ระนาดทุ้ม ม.4 - 6
ฆ้องวงใหญ่ ม.1 - 3
ฆ้องวงใหญ่ ม.4 - 6
1. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษารองประธาน
3. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางประภาวรินทร์ ชำนาญชัยศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
ฆ้องวงเล็ก ม.1 - 3
ฆ้องวงเล็ก ม.4 - 6
ซอด้วง ม.1 - 3
1. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษารองประธาน
3. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางประภาวรินทร์ ชำนาญชัยศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
ซอด้วง ม.4 - 6
1. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนประธาน
2. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษารองประธาน
3. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางประภาวรินทร์ ชำนาญชัยศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
ซออู้ ม.1 - 3
1. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษารองประธาน
3. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางประภาวรินทร์ ชำนาญชัยศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
ซออู้ ม.4 - 6
1. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษารองประธาน
3. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นางประภาวรินทร์ ชำนาญชัยศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
จะเข้ ม.1 - 3
1. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษารองประธาน
3. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางประภาวรินทร์ ชำนาญชัยศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
จะเข้ ม.4 - 6
1. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษารองประธาน
3. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางประภาวรินทร์ ชำนาญชัยศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
ขิม7หย่อง ม.1 - 3
1. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษารองประธาน
3. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางประภาวรินทร์ ชำนาญชัยศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
ขิม7หย่อง ม.4 - 6
1. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษารองประธาน
3. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางประภาวรินทร์ ชำนาญชัยศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
ขลุ่ยเพียงออ ม.1 - 3
1. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษารองประธาน
3. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางประภาวรินทร์ ชำนาญชัยศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
ขลุ่ยเพียงออ ม.4 - 6
วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1 - ม.6
1. นางจิตรลดา เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธาน
2. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางเพชรัตน์ จารุตันโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1 - ม.6
1. นางจิตรลดา เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธาน
2. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางเพชรัตน์ จารุตันโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1 - ม.6
1. นางจิตรลดา เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธาน
2. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางเพชรัตน์ จารุตันโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
วงอังกะลุง ม.1 - ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ทีม ก ม.1 - ม.6
1. นายนพดล เทียมเมืองแพนโรงเรียนขัติยะวงษาประธาน
2. นายโกศล เจนสระคูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นายพงษ์รินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ทีม ข ม.1 - ม.6
1. นายสมพงษ์ ประภากรพิไลโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธาน
2. นายรักศักดิ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ บุญใหญ่โรงเรียนสตรีศึกษา2กรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ม.1 - 3
1. นายมนตรี สุรเสนโรงเรียนเสลภูมิประธาน
2. นายวิทูรย์ ภูมิประสาทโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมรองประธาน
3. นายวสันต์ สิ่วสำแดงโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมกรรมการ
4. นายดุสิต ดลปัดชาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ม.1 - 3
1. นายธวัฒน์ชัย สายวิเศษโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกประธาน
2. นายขนบ เที่ยงผดุงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายจำนาญ บูรณ์เจริญโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ม.4 - 6
1. นายบรรชา ใจกล้าโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ประธาน
2. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นายชุมพล จันทรักษ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ม.4 - 6
1. นางณัฏฐิกา สิทธิจันทร์โรงเรียนหัวโทนวิทยาประธาน
2. นายสมถวิล จุ่นหัวโทนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
3. นายรชต โสภณพัฒนบัณฑิตโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากล(หญิง) ม.1 - 3
1. นายนพดล เทียมเมืองแพนโรงเรียนขัติยะวงษาประธาน
2. นางปรัชญาภรณ์ สุกัญญาโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายเกรียงไกร ป้องศรีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายจักรายุทธ นพราลัยโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นายธวัฒน์ชัย สายวิเศษโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชฎาภิเษกกรรมการ
7. นายวรวิทย์ จันทร์เพ็งโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากล(ชาย) ม.1 - 3
1. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธาน
2. นายวรวิทย์ จันทร์เพ็งโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวบุศรินทร์ สุพรรณกลางโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากล(หญิง) ม.4 - 6
1. นายสุริเยศ ตรีภพโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธาน
2. นายสุรเชษฐ์ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นายสมพงศ์ ประภากรพิไลโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากล(ชาย) ม.4 - 6
1. นายมนตรี สุรเสนโรงเรียนเสลภูมิประธาน
2. นายดุสิต ดลปัดชาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายวิทูรย์ ภูมิประสาทโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ม.1 - 3
1. นายปัญญา สร้อยสระคูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาประธาน
2. นายชาญวิทย์ ชุมศรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมรองประธาน
3. นายไพศาล ขาวฉอ้อนโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ใจดีโรงเรียนทรายทองวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ม.1 - 3
1. นายปัญญา สร้อยสระคูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาประธาน
2. นายชาญวิทย์ ชุมศรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมรองประธาน
3. นายไพศาล ขาวฉอ้อนโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ใจดีโรงเรียนทรายทองวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ม.4 - 6
1. นายธวัฒน์ชัย สายวิเศษโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกประธาน
2. นายขนบ เที่ยงผดุงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายจำนาญ บูรณ์เจริญโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ม.4 - 6
1. นายธวัฒน์ชัย สายวิเศษโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธาน
2. นายขนบ เที่ยงผดุงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายจำนาญ บูรณ์เจริญโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
ขับขานประสานเสียง ม.1 - 3
1. นายบุญภาส เสมอวันโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมประธาน
2. นายเกรียงไกร ภักดีโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
ขับขานประสานเสียง ม.4 - 6
1. นายบุญภาส เสมอวันโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมประธาน
2. นายเกรียงไกร ภักดีโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ

ศิลปะ(นาฏศิลป)

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1 - 3
1. นางเรืองชัย ประทุมอ่อนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางวิไลลักษณ์ พลสามารถโรงเรียนสตรีศึกษารองประธาน
3. นางบังอร แสนหลายคำโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
4. นางเจนลี่ สีดาวโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
5. นางดวงเดือน พิศพารโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางบุสรินทร์ พาระแพนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4 - 6
1. นางวิไลลักษณ์ พลสามารถโรงเรียนสตรีศึกษาประธาน
2. นางบังอร แสนหลายคำโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์รองประธาน
3. นางเจนลี่ สีดาวโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
4. นางบุสรินทร์ พาระแพนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นายเสาวนีย์ วรสิงห์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวพนมพร ชินชนะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1 - 3
1. นางสุภัทรา ธุระเจนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยประธาน
2. นางอรุณทิพย์ พรมโคตรโรงเรียนสตรีศึกษารองประธาน
3. นางทัศนีย์ อาวรณ์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
4. นางสาวปริยานลิน เชาร์ประสิทธิ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสหัทยา สงฆ์สังวรณ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4 - 6
1. นางสุภัทรา ธุระเจนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยประธาน
2. นางอรุณทิพย์ พรมโคตรโรงเรียนสตรีศึกษารองประธาน
3. นางทัศนีย์ อาวรณ์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
4. นางสาวปริยานลิน เชาร์ประสิทธิ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสหัทยา สงฆ์สังวรณ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1 - 3
1. นางอัญชัญ ศักรินทร์โรงเรียนสตรีศึกษาประธาน
2. นางฉัตรดาว ทาสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลรองประธาน
3. นางเจนลี่ สีดาวโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
4. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางลำพันธ์ สุนันทิพย์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางสาวจารุวรรณ สิมมะลาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4 - 6
1. นางอัญชัญ ศรีกรินทร์โรงเรียนสตรีศึกษาประธาน
2. นางดวงเดือน พิศพารโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยารองประธาน
3. นางลำพันธ์ สุนันทิพย์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางยุพยงค์ พัฒพิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวจารุวรรณ สิมมะลาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1 - 3
1. นางสาวพนมพร ชินชนะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธาน
2. นางกรณ์ศศิร์ สกาวรัตน์โรงเรียนขัติยะวงษารองประธาน
3. นางนิตยา เชื้อตระกูลโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
4. นางบังอร แสนหลายคำโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
5. นายชลวิทย์ ไปบนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางเสาวนีย์ วรสิงห์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
7. นางนริศรา ไชยกันยาโรงเรียนหนองพอกวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4 - 6
1. นางสาวพนมพร ชินชนะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธาน
2. นางกรณ์ศศิร์ สกาวรัตน์โรงเรียนขัติยะวงษารองประธาน
3. นางนิตยา เชื้อตระกูลโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
4. นางบังอร แสนหลายคำโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
5. นายชลวิทย์ ไปบนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางเสาวนีย์ วรสิงห์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
7. นางนริศรา ไชยกันยาโรงเรียนหนองพอกวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1 - ม.6
1. นายอิสระ แสงคำโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธาน
2. นายธีรพัฒน์ เสมังโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารรองประธาน
การแข่งขันมายากล ม.1 - ม.6

การงานอาชีพ

จักสานไม้ไผ่ ม.1 - 3
1. นางพจนีย์ ศรีชนะโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธาน
2. นายรัตนสิทธิ์ สาระรัตน์โรงเรียนขัติยะวงษารองประธาน
3. นายไกรเวทย์ อินทร์สารโรงเรียนกรรมการ
4. นายชลวิทย์ ไปบนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายประมวล แสงสุวรรณโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาเลขานุการ
พานสินสอด ม.1 - 3
1. นางวัชราภรณ์ สาลีโรงเรียนสตรีศึกษาประธาน
2. นางเพียงเพ็ญ เพ็งประพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยารองประธาน
3. นางพินนะรัตน์ อ่อนสองชั้นโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
4. นางกิ่งแก้ว สายเชื้อโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางศิริบูรณ์ วรรณสุทธิ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางทัศนีย์ กระจ่างโลกโรงเรียนขัติยะวงษาเลขานุการ
ประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้จากเศษวัสดุ ม.1 - 3
1. นางรัชณีย์ ธนสีลังกูรโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมประธาน
2. นายธวัชชัย อินทเสวกโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยารองประธาน
3. นายสมชัย มีแววโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกเสริมจิตร ธนะชัยโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
5. นางยุพาพร ก้านจักรโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
6. นายถาวร คมพยัคฆ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางกรรณิกา อาจญาทาโรงเรียนบัณฑิตวิทยากรรมการ
8. นางวรากร อันทะชัยโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมกรรมการ
9. นายสราวุธ เพชรภักดีโรงเรียนอาจสามารถวิทยาเลขานุการ
ประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้จากเศษวัสดุ ม.4 - 6
1. นายประยงค์ คมขำโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธาน
2. นางสาวชนกนันต์ แจ่มรัมย์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์รองประธาน
3. นางวรัญญา เมืองแวงโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวพจนา โพธิสารโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางกรรณิกา อาจญาทาโรงเรียนบัณฑิตวิทยากรรมการ
6. นางบุปผา จตุกานโรงเรียนกรรมการ
7. นายสิรวิชญ์ ชาไกรยะโรงเรียนขัติยะวงษาเลขานุการ
จักสานไม้ไผ่ ม.4 - 6
1. นายรัตนสิทธิ์ สาระรัตน์โรงเรียนขัติยะวงษาประธาน
2. นางวชิราภรณ์ ศรีพงษ์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
3. นายสุภาลักษณ์ วันทานีโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาเลขานุการ
โครงงานอาชีพ ม.1 - 3
1. นายสุรพงษ์ ชมภูบุตรโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมประธาน
2. นางสุมาลี ชนะดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์รองประธาน
3. นางเยาวลักษณ์ แก้วตาแสงโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
4. นางกาญจนา ศรีโคกล่ามโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรุพงษ์ โงชาฤทธิ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจินดารัตน์ วุฒิรัญญกูลโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นางชุลีกร คามวัลย์โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมเลขานุการ
บายศรีสู่ขวัญ ม.4 - 6
1. นางสาวปราณี สุดเสน่ห์โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมประธาน
2. นางจิราภรณ์ ชนไพโรจน์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยรองประธาน
3. นางจีระพรรณ ฉลวยศรีเมืองโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นางประภัสสร รถาโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์กรรมการ
5. นางพรพิมพ์ กิริยะโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางยุพา มิตรสันเทียะโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวศศิธร ปะทังโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมเลขานุการ
โครงงานอาชีพ ม.4 - 6
1. นายสุทิน ทวยหาญโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมประธาน
2. นายหาญ หาญอังกูรโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยรองประธาน
3. นางนวลจันทร์ ศรีจันลาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางกรรณิการ์ สุมารินทร์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
5. นางกัญจนพร ทวยหาญโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
6. นางพานทอง โพธิคลังโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นางวิชชุดา แสนเสนาโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์เลขานุการ
จัดสวนถาดแบบชื้น ม.1 - 3
1. นายเฉลิมศักดิ์ สุนทรารักษ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธาน
2. นายสนิท อ่อนพฤกษ์ภูมโรงเรียนสตรีศึกษา 2รองประธาน
3. นางรุ่งนภา เทพาศิริโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายอุดม น้อยจันทร์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
5. นายประจงค์ศักดิ์ ภาสว่างโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
6. นายวิชิต ชนะชัยโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นายสุริยน สารฤทธิ์โรงเรียนขัติยะวงษาเลขานุการ
จัดสวนถาดแบบชื้น ม.4 - 6
1. นางชญานิน สร้อยสุวรรณโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธาน
2. นายบุญเพ็ง จำปานวลโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐรองประธาน
3. นายสมบัติ เพ็งนามโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางอรวรรณ รุ่งวิสัยโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
5. นางสุบิน โพธิสาขาโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นายมารุต โคตรุฉินโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
7. นายอนุสรณ์ อ่อนสองชั้นโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
8. นายทรงวุฒิ ลาศาโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมเลขานุการ
น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1 - 3
1. นางสรานันท์ นามหาไชยโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธาน
2. นางนีลวรรณ จันปัดถาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมรองประธาน
3. นางศรีสะอาด มังคะวัฒน์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
4. นางทองเพชร กุดหอมโรงเรียนขัติยะวงษาเลขานุการ
แปรรูปอาหาร ม.1 - 3
1. นางพัชรบูล สมทรัพย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยประธาน
2. นางลออ แร่ทองโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์รองประธาน
3. นางสุปราณี พลพันธ์งามโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางนภาศรี สุรเสนโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
5. นางสุวรรณ ถาพรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นางสาวนันทิญา สารจันทร์โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาเลขานุการ
แปรรูปอาหาร ม.4 - 6
1. นางสาวกิตติพร พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธาน
2. นางจรีรัตน์ หลักคำโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลรองประธาน
3. นางสุมาลัย ศุภดลโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางพัชรบูล สมทรัพย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางภาวิกา วิเศษวงษาโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์เลขานุการ
น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4 - 6
1. นางฝอยลม จงใจสิทธิ์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธาน
2. นางวราวรรณ อ่อนฉวีโรงเรียนสตรีศึกษารองประธาน
3. นางทองเพชร กุดหอมโรงเรียนขัติยะวงษาเลขานุการ
อาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ (ประเภทเส้น) ม.4 - 6
1. นางครีภัทร ศิริเดชโรงเรียนขัติยะวงษาประธาน
2. นางบังอร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์รองประธาน
3. นางกรรณิกา พงษ์โสภณโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสมาน ศุภคุณภิญโญโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
5. นางสุกัญญา บุณยทัตโรงเรียนเมืองสรวงวิทยาเลขานุการ
อาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ (ประเภทเส้น) ม.1 - 3
1. นางสุขศรี พลหาญโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ประธาน
2. นางสิริการณ์ รุ่งศรีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยรองประธาน
3. นางนิตยา ผลสุขโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
4. นางครีภัทร ศิริเดชโรงเรียนขัติยะวงษาเลขานุการ
แกะสลักผลไม้ ม.1 - 3
1. นายธีรวัฒน์ อินทรสุวรรณโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธาน
2. นางปราณี เจริญเขตโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์รองประธาน
3. นางพวงชมภู สาระโภคโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางจรี พลคำโรงเรียนขัติยะวงษาเลขานุการ
แกะสลักผลไม้ ม.4 - 6
1. นางสาวสุนันทา เวียงใต้โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธาน
2. นางนลินี แสนประดิษฐ์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมรองประธาน
3. นางวนิดา บุญมาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางบัวขาว กิมภาโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นางจรี พลคำโรงเรียนขัติยะวงษาเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.6
1. นายประดิษ ทองเกตุโรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธาน
2. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยารองประธาน
3. นายศานิตย์ มโนเอื้อโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
4. นายพีรยุทธ แสงฟ้าโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายมานิส สลางสิงห์โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาชัยกรรมการ
6. นายไชยรัตน์ เอี่ยมแบนโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
7. นางสาวนันท์นภัส คำผาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1 - 3
1. นางสุภาพร พันทะสารโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธาน
2. นางดวงทิพย์ ศรีใสโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์รองประธาน
3. นายธนกฤต ขันธวัฒน์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเสถียร สุกรรณ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายพงศ์อินทร์ สงเคราะห์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นางกิจติพร นาทามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4 - 6
1. นายพงศ์อินทร์ สงเคราะห์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธาน
2. นายวิชยะ บุญยะโพธิ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์รองประธาน
3. นางประวิณา ทองวิเศษโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ อ่อนสองชั้นโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
5. นางอัจฉรียา หินซุยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเลขานุการ
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.1 - ม.6
1. นายสมหมาย อามาตย์เสนาโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ประธาน
2. นายวิษณุ นามเดชโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมรองประธาน
3. นางจงจิตร ถนัดค้าโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
4. นายวีรยุทธ หยุดยั้งโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์กรรมการ
5. นายอนุรักษ์ ศรีสันต์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
6. นางสาวอมร เวชกามาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
7. นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเลขานุการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.6
1. นายฉลอง มีเนียมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นายสรวิชญ์ บุตรพรมโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายสัญญา วินทะไชยโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
4. นายกรตศรินทร์ มูลดีโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
5. นางกัลยา สุเมตรโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นายถนัด พรสงวนโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
7. นายศุภชัย สาสุนันท์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเลขานุการ
แอมิเนชั่น 2 D ม.1 - 3
1. นายฉัตรชัย เชื้อกิตติศักดิ์โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธาน
2. นายทรงศักดิ์ พรรณศรีโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัยรองประธาน
3. นายใจ คันยุไลโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธิติพร วิเศษวิสัยโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ ศรีเรืองโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นายนรินทร์ บุญศักดิ์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
7. นายกิตติ ทวยสอนโรงเรียนหัวโทนวิทยาเลขานุการ
ออกแบบสิ่งของด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1 - 3
1. นายอุทัย ศิลแสนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางกมลศรี ศุภตรัยวรพงศ์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมรองประธาน
3. นางสาววัชราภรณ์ มาติยาโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
4. นางสาวจันทรารัตน์ แจ่มเพชรัตน์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางจารุวรรณ สุทธิประภาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
6. นางทิตยา พลขีดขีนโรงเรียนทรายทองวิทยาเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีบุญรัตน์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธาน
2. นายจักรภัทร กุดทองดีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลรองประธาน
3. นายบัณฑิต พรรณศรีโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
4. นางสาวนันท์นภัส คำผาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางพิสะชา มิตรอุดมโรงเรียนสตรีศึกษา 2เลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1 - 3
1. นางวชิรมน ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นายนิวัฒน์ แก้วกาหลงโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมรองประธาน
3. นายเรืองกิตต์ เอราวรรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
4. นางอาริศปรียา วงวงษ์โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ภูมิชัยโชติโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
6. นางกัญตรพักตร์ ศรีคะเณย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
7. นายธีรพัฒน์ ภูมิทัศน์โรงเรียนบัณฑิตวิทยากรรมการ
8. นางสาวหัทยาพร วงศ์ชนะโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางจินตนา ประกอบเลิศโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
10. นางสาวนฤมล วงษ์ภาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
11. นางอุมาพร สมนึกโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Tex Editor ม.1 - ม.6
1. นางสาวทัศพร จันทร์มหาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธาน
2. นางสาวสุภาพ ขุนหอมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวศศิธร เดชภูมีโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
4. นายสุบรรณ ไชยลาภโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชุติมา พาโคกทมโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นางกาญจนา เครือคำโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นายชัยศักดิ์ แตงแก้วโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1 - 3
1. นายสมเด็จ ศรีใสโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ประธาน
2. นายบุญประกอบ กัสนุกาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารรองประธาน
3. นายวีระชัย เลี้ยงวณิชย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวปัทมา เปลี่ยนเปรมโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ แสนกมลโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
6. นายอดุลย์ โคตรเวียงโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
7. นายธยา เหล่ากกโพธิ์โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ้ดกรรมการ
8. นายพรชัย ทองวิเศษโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
9. นางรัตนาภรณ์ สาบุตรโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1 - ม.6
1. นายวีระยุทธ บุญรักษาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธาน
2. นายธงชัย ศรีกัมพลโรงเรียนเมืองสรวงวิทยารองประธาน
3. นายจักรพงษ์ คัทรจันทร์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวร่วมจิตร ศรีวงศ์โรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
5. นายจำเริญ นามสง่าโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นายกุศล สุขสนิทโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
7. นายสังคม กุลสุวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

Impromptu Speech ม.1 - 3
1. นางวิลาวัณย์ เดชโยธินโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางรพีพรรณ พายุหะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์รองประธาน
3. นางสุนิต ศรีมงคลโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัจฉริยา ทิพประมวลโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
5. นายธัญยเขตต์ สมนึกโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
6. นางลลนา อวนศรีโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
7. Mr.Philip Parroffโรงเรียนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
8. นางพัชราวดี ประกอบแสงโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาเลขานุการ
Impromptu Speech ม.4 - 6
1. นางสาวเพียงพร ทาสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธาน
2. นายอดุลย์ แสงคำโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยรองประธาน
3. นางสุกัญญา ไชยนนท์โรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
4. Mr.Dirk Jaeckelโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
5. นางกรันยวันย์ ใค่นุ่นสิงห์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางวิภา ไชโยราษฎร์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
7. นายมนต์ชัย ลิ้มสำราญโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวกรัญยวันณ์ ใค่นุ่นสิงห์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
9. นางอัจฉรา ไชยราชโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาพิเษกเลขานุการ
Spelling Bee ม.1 - 3
1. นายกำจัด รัตนภักดีโรงเรียนเทิดไทยวิทยาคมประธาน
2. นายชูศิลป์ ดงตะไนโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายสมพร มันทะราโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ หนองหินโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
5. นางทิพากร ธงศรีโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
6. นายสุภาพร เสมียนคิดโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. Mr.Andrew Stoneโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
8. นางมัชฌิมา โรแวนโรงเรียนเมืองสรวงวิทยาเลขานุการ
Spelling Bee ม.4 - 6
1. นางรัตนา ทิพยวัฒน์โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัยประธาน
2. นางสาวกนกรัตน์ จัตุรโพธิ์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางลำพูล ธาระมนต์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางวารุณี พลแสนโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
5. นายพยุงศักดิ์ นามเสนาะโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวพิสดา อำภาพันธ์โรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
7. Mr.Terente Basheerโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
8. นายสยามรัก สว่างศรีโรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
Story Telling ม.1 - 3
1. นายสำเริง สุตระโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธาน
2. นางนริศรา บุบฝาโชติโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมรองประธาน
3. นางสะอาด อินละครโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวลัลนา พวงพี่โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
5. นางสาวพูนพิริญาณ์ กิตติกุสุริย์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นางกิตติมา ทองเจริญโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
7. Mr.Jonathan Watkinsโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวอภิยะดา เชื้อสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยเลขานุการ
Story Telling ม.4 - 6
1. นางประไพรพรรณ พัฒนสระคูโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ประธาน
2. นายสุทธิชัย บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายพนม วิลัยหล้าโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
4. นางสาวมุรินทร์ มูลมณีโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นายฉลอง อ่อนพุทธาโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมกรรมการ
6. นายมนต์ชัย ลิ้มสำราญโรงเรียนโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
7. Mr.Barry Nixonโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
8. นางสาวมยุรี มานะดีโรงเรียนทรายทองวิทยาเลขานุการ
Multi Skils Competition ม.1 - 3
1. นางอัมพร อุตรชัยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยประธาน
2. นางนิศานาถ ประจงสีละวัฒน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางขวัญชีวา ทะทุมมาโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางนวลใย เจนสำโรงโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางเขมิกา โคตรเพชรโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางผุสดี สิงห์ทองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. Mr.Luigi Freaโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
8. นายพายุพงศ์ พายุหะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
Multi Skils Competition ม.4 - 6
1. นายอธิศ ไชยคิรินทร์โรงเรียนขัติยะวงษาประธาน
2. นางสาวสุรางคณางค์ ปัญจมาตย์โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุภา วิธพลโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
4. นางมากาเล็ตร์ สีหานามโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
5. นางวลิดา จันทรสมบัติโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
6. Mr.Robert McManusโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นางเดือนฉาย กระจ่างจันทน์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาพิเษกเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4 - 6
1. MissCaroline Forbijongโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ ศรีน้ำเงินโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1 - 3
1. นางพูนทรัพย์ แหวนหล่อโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางทิพวรรณ มณีทัพโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นางฐิติรัตน์ เด่นประเสริฐโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
4. นางสาววงศ์เดือน สีลำเนาว์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางพรพิมล หาญอาษาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. Mr.Joshua Leighโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
7. นายตะกุลพันธ์ ทัดสีโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4 - 6
1. นายอภิเดช พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
2. นางจณิศณัชชา แน่นอุดรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศีนครินทร์ ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ ศรีมีเทียนโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางนิรมล ปกป้องโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ โพธินามโรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคมกรรมการ
6. นายประชารัฐ เดชสองชั้นโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นายจารุตม์ หาญอาษาโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
8. Mr.Micheal Grayโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
พูดภาษาจีน ม.1 - 3
1. นายประเสริฐ บุญสมโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาพิเษกประธาน
2. นางสาวพรเพ็ญ มาศวรรณาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยารองประธาน
3. นางสาวภัทรดา ปื่นเจริญโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. Missxu yanโรงเรียนจตุรพัตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
5. Misschun cuhuangโรงเรียนจันทรุเบกษานุสรณ์กรรมการ
6. นายภาสกร น้อยสุขโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมเลขานุการ
พูดภาษาจีน ม.4 - 6
1. นางกมลพรรณ สามาลาโรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคมประธาน
2. MissChen Dongmeiโรงเรียนสตรีศึกษารองประธาน
3. MissLu Yinanโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. MissLing Shi Huiโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. MissLi Junโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
พูดภาษาญี่ปุ่น ม.4 - 6
1. Mr.Christopher Hallerโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การจัดการค่ายพักแรม ม.1 - 3
1. นายสมภาส โสมณวัฒน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นายสุพจน์ จัตุโพธิ์โรงเรียนสตรีศึกษารองประธาน
3. นายประสาร สาระวิถีโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
4. นายชัยโย มังคะวัฒน์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
5. นายเกรียงไกร สุคำภาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การสร้างอุปกรณ์ฯ ม.4 - 6
1. นายชาญวิทย์ เดชโยธินโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นายวิโรจน์ อังคะคำมูลโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยารองประธาน
3. นายทูล วงษ์ไกรโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายชัยโย มังคะวัฒน์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
5. นายนิพนธ์ จันทร์เพ็งโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
กิจกรรมสภานักเรียน ม.4 - 6
1. นายบรรจบ ละครพลโรงเรียนสตรีศึกษาประธาน
2. นายสุเทียบ แพงโพนทองโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารรองประธาน
3. นางนงนุช อภิมติรัตน์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
4. นายมาโนชญ์ ผลเกิดโรงเรียนเมืองสรวงกรรมการ
กิจกรรมนักเรียนที่ปรึกษา ม.1 - 3
1. นางสุภานัน เดชโยธินโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางปาริชาต สาลีโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์รองประธาน
3. นางสาวสุภาวดี วัชรกิตติโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
4. นางณภัค เผยศิริโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
กิจกรรมนักเรียนที่ปรึกษา ม.4 - 6
1. นางสาวสุภาวดี วัชรกิตติโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) ภาษาไทย

การประกวดเล่านิทาน ม.1 - 3
1. นางสุนันทา ผกากองโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธาน
2. นายอาทิตย์ ท่าไคร้กลางโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัยรองประธาน
การประกวดเล่านิทาน(บกพร่องทางการเห็น) ม.1 - 3
1. นางสุนันทา ผกากองโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธาน
การประกวดเล่านิทาน(บกพร่องทางสติปัญญา) ม.1 - 3
การประกวดเล่านิทาน(บกพร่องทางร่างกาย) ม.1 - 3
การประกวดเล่านิทาน(บกพร่องทางการเรียนรู้) ม.1 - 3
การประกวดเล่านิทาน(ออทิสติก) ม.1 - 3
การประกวดเล่านิทาน ม.4 - 6
1. นางสุนันทา ผกากองโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธาน
การประกวดเล่านิทาน(บกพร่องทางการเห็น) ม.4 - 6
1. นางสุนันทา ผกากองโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธาน
การประกวดเล่านิทาน(บกพร่องทางสติปัญญา) ม.4 - 6
การประกวดเล่านิทาน(บกพร่องทางร่างกาย) ม.4 - 6
การประกวดเล่านิทาน(บกพร่องทางการเรียนรู้) ม.4 - 6
1. นางสุนันทา ผกากองโรงเรียนโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธาน
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ม.1 - ม.6
1. นางสาวภัคนิดา หนองเรืองโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ประธาน
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์(บกพร่องทางสติปัญญา) ม.1 - ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์(บกพร่องทางร่างกาย) ม.1 - ม.6
1. นางสาวภัคนิดา หนองเรืองโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ประธาน
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์(บกพร่องทางการเรียนรู้) ม.1 - ม.6
1. นางสาวภัคนิดา หนองเรืองโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ประธาน
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์(บกพร่องทางการเห็น) ม.1 - ม.6
1. นางสาวภัคนิดา หนองเรืองโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ประธาน
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์(ออทิสติก) ม.1 - ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1 - 3
1. นางรุ่งรัตน์ สุขแสงโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธาน
2. นางสาวบังอร ศรีวรรณโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์รองประธาน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก(บกพร่องทางการเรียนรู้) ม.1 - 3
1. นางสาวบังอร ศรีวรรณโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ประธาน
2. นางตุ้มทอง กล้าหาญโรงเรียนขัติยะวงษารองประธาน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4 - 6
1. นายอิสระ แสงคำโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธาน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก(บกพร่องทางการเรียนรู้) ม.4 - 6
1. นางตุ้มทอง กล้าหาญโรงเรียนขัติยะวงษาประธาน
2. นางสาวบังอร ศรีวรรณโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์รองประธาน
การประกวดเล่านิทาน(ออทิสติก) ม.4 - 6

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ม.1 - 3
1. นางสมพิศ วิทยาโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ประธาน
2. นางลัดดา สีนางกุโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยารองประธาน
3. นางสาวเรียงไร คำหอมโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน(บกพร่องทางการเห็น) ม.1 - 3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน(บกพร่องทางการได้ยิน) ม.1 - 3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน(บกพร่องทางร่างกาย) ม.1 - 3
1. นางสมพิศ วิทยาโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ประธาน
2. นางลัดดา สีนางกุโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยารองประธาน
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน(บกพร่องทางสติปัญญา) ม.1 - 3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน(บกพร่องทางการเรียนรู้) ม.1 - 3
1. นางสมพิศ วิทยาโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ประธาน
2. นางลัดดา สีนางกุโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยารองประธาน
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน(ออทิสติก) ม.1 - 3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ม.4 - 6
1. นางสมปอง กุลค้อโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางเบญจวรรณ อังคะคำมูลโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์รองประธาน
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน(บกพร่องทางการเห็น) ม.4 - 6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน(บกพร่องทางการได้ยิน) ม.4 - 6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน(บกพร่องทางร่างกาย) ม.4 - 6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน(บกพร่องทางสติปัญญา) ม.4 - 6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน(บกพร่องทางการเรียนรู้) ม.4 - 6
1. นางสมปอง กุลค้อโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางเบญจวรรณ อังคะคำมูลโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์รองประธาน
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน(ออทิสติก) ม.4 - 6

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) สังคมศึกษาฯ

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ม.1 - ม.6
1. นางยุพาพร ก้านจักรโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ประธาน
2. นายปรีดา คลังสำโรงโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมรองประธาน
3. นางอุบล นนทฤทธิ์โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย(บกพร่องทางการได้ยิน) ม.1 - ม.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย(บกพร่องทางสติปัญญา) ม.1 - ม.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย(บกพร่องทางร่างกาย) ม.1 - ม.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย(บกพร่องทางการเรียนรู้) ม.1 - ม.6
1. นางยุพาพร ก้านจักรโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ประธาน
2. นายปรีดา คลังสำโรงโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมรองประธาน
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย(ออทิสติก) ม.1 - ม.6

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันเต้นแอโรบิค(บกพร่องทางการได้ยิน) ม.1 - ม.6
การแข่งขันเต้นแอโรบิค(บกพร่องทางสติปัญญา) ม.1 - ม.6
การแข่งขันเต้นแอโรบิค(บกพร่องทางร่างกาย) ม.1 - ม.6
การแข่งขันเต้นแอโรบิค(บกพร่องทางการเรียนรู้) ม.1 - ม.6
การแข่งขันเต้นแอโรบิค(บกพร่องทางการเห็น) ม.1 - ม.6
การแข่งขันเต้นแอโรบิค(ออทิสติก) ม.1 - ม.6

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) การงานอาชีพฯ

ประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ ม.1 - ม.6
1. นางสาววัลยา ชมสระโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมประธาน
2. นางสาวประภาศรี พิกุลทองโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยารองประธาน
3. ว่าที่ร้อยตรีอนุภาพ ศรีวงศ์แก้วโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ม.1 - ม.6
1. นางวิชชุดา แสนเสนาโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ประธาน
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(โปรแกรม paint)-บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1 - ม.6
1. นางเพชรมณีย์ ศรีจันทร์โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธาน
2. นายฉลอง มีเนียมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยารองประธาน
สร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.6
1. นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์โรงเรียนดกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(โปรแกรม paint)-บกพร่องทางร่างกาย ม.1 - ม.6
1. นายฉลอง มีเนียมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
2. นางเพชรมณีย์ ศรีจันทร์โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร ม.1 - ม.6
1. นางสาวเรียงไร คำหอมโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธาน
การประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายสีปากชาม ม.1 - ม.6
1. นางสาวสมปอง สืบสร้อยโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธาน
ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (บกพร่องทางร่างกาย) ม.1 - ม.6
1. นางบุปผา จตุเทนโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมประธาน
2. นางลุนนีย์ อุปเนตรโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์เลขานุการ
ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (บกพร่องทางการเรียนรู้) ม.1 - ม.6
1. นางบุปผา จตุเทนโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมประธาน
2. นางลุนนีย์ อุปเนตรโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์เลขานุการ
ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (บกพร่องทางการเห็น) ม.1 - ม.6
1. นางลุนนีย์ อุปเนตรโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ประธาน
2. นางบุปผา จตุเทนโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1 - ม.6
1. นายณัฐพงษ์ ไชยพลงามโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมประธาน
2. นางชญานิน สร้อยสุวรรณโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์รองประธาน
3. นางอัมพร พูลเพิ่มโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ม.1 - ม.6
1. นายทรงวุฒิ ลาศาโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมประธาน
2. นางนิรมล ทิพชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์รองประธาน

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) ศิลปศึกษา

การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องการเรียนรู้) ม.1 - ม.6
1. นางยุวดี ศิริเม็งราชโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมประธาน
2. นางตรีชฎา แดนขนบโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยารองประธาน
3. นายนพดล เทียมเมืองแพนโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
4. นางเพชรมณีย์ ศรีจันทร์โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาเลขานุการ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องการเห็น) ม.1 - ม.6
1. นางตรีชฎา แดนขนบโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาประธาน
2. นางเพชรมณีย์ ศรีจันทร์โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยารองประธาน
3. นายนพดล เทียมเมืองแพนโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
4. นางยุวดี ศิริเม็งราชโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมเลขานุการ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ออทิสติก) ม.1 - ม.6
1. นางเพชรมณีย์ ศรีจันทร์โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธาน
2. นางยุวดี ศิริเม็งราชโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมรองประธาน
3. นายนพดล เทียมเมืองแพนโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
4. นางตรีชฎา แดนขนบโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ม.1 - ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางการเรียนรู้) ม.1 - 3
1. นายวิเลิศ วรรณทิพย์โรงเรียนพลับพลาวิทยาคมประธาน
2. นายจักรพงศ์ ทองเลิศโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมรองประธาน
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางการมองเห็น) ม.1 - 3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4 - 6
1. นายสอาด ภูมิโชติโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมประธาน
การประกวดรำไทย ม.1 - ม.6
1. นางตรีชฎา แดนขนบโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาประธาน
2. นางยุวดี ศิริเม็งราชโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางเพชรมณีย์ ศรีจันทร์โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

เดี่ยวโปงลาง ม.1 - ม.6
1. นายบัวชัยศิลป์ แก้วแสนไชยโรงเรียนประธาน
2. นายสุริยา แสวงผลโรงเรียนรองประธาน
3. นายพูนสิทธิ์ บลุญสินชัยโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายขนบ เที่ยงผดุงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ สังสะนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางนิรมล ทิพชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
7. นายบรรชา ใจกล้าโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
8. นายเอกรัฐ พิศดูโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดกรรมการ
9. นายรชต โสภณพัฒน์บัณฑิตย์โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
10. นายศุกร์ใส แก่นทองโรงเรียนเลขานุการ
เดี่ยวโหวด ม.1 - ม.6
1. นายสุริยา แสวงผลโรงเรียนประธาน
2. นายบัวชัยศิลป์ แก้วแสนไชยโรงเรียนรองประธาน
3. นายคมศักดิ์ จันทรักษ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางนิรมล ทิพชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นายฉันท์ ศรีลาเลิศโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
6. นายเอกรัฐ พิศดูโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดกรรมการ
7. นายขนบ เที่ยงผดุงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นายศุกร์ใส แก่นทองโรงเรียนเลขานุการ
เดี่ยวพิณ ม.1 - ม.6
1. นายศุกร์ใส แก่นทองโรงเรียนประธาน
2. นายบัวชัยศิลป์ แก้วแสนไชยโรงเรียนรองประธาน
3. นายพูนสิทธิ์ บลุญสินชัยโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายนพดล เทียมเมืองแพนโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
5. นางนิรมล ทิพชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
6. นายวิฑูรย์ ภูมิประสาทโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
7. นายเอกรัฐ พิศดูโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดกรรมการ
8. นายบรรชา ใจกล้าโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์เลขานุการ
9. นายสุริยา แสวงผลโรงเรียนเลขานุการ
เดี่ยวแคน ม.1 - ม.6
1. นายศุกร์ใส แก่นทองโรงเรียนประธาน
2. นายบัวชัยศิลป์ แก้วแสนไชยโรงเรียนรองประธาน
3. นายพูนสิทธิ์ บลุญสินชัยโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายนพดล เทียมเมืองแพนโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ สังสะนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นายสุพร ปากวิเศษโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมกรรมการ
7. นายประเสริฐ ทรัพย์มากโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
8. นายขนบ เที่ยงผดุงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
9. นายสุริยา แสวงผลโรงเรียนเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมืองโปงลาง ม.1 - ม.6
1. นายบัวชัยศิลปื แก้วแสนไชยโรงเรียนประธาน
2. นายสุริยา แสวงผลโรงเรียนรองประธาน
3. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวรัตนา เหมือนทองโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางอนุทิน บูรณปัทมะโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นางนิตยา เชื้อตระกูลโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
7. นางอำภา ใสกลางโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นายศุกร์ใส แก่นทองโรงเรียนเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์พื้นเมืองอนุรักษ์ ม.1 - 3
1. นางสุภัทรา ธุระเจนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยประธาน
2. นางทัศนีย์ อาวรณ์โรงเรียนขัติยะวงษารองประธาน
3. นางสาวพนมพร ชินชนะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางเสาวนีย์ วรสิงห์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
5. นางนริศรา ไชยกันยาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวปรียานรินทร์ เชาว์ประสืทธิ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ สัมมะลาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นายชลวิทย์ ไปมนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
9. นางสหัสทยา สงฆ์สังวรณ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์พื้นเมืองอนุรักษ์ ม.4 - 6
1. นางสุภัทรา ธุระเจนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยประธาน
2. นางทัศนีย์ อาวรณ์โรงเรียนขัติยะวงษารองประธาน
3. นางสาวพนมพร ชินชนะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางเสาวนีย์ วรสิงห์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
5. นางนริศรา ไชยกันยาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวปรียานรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ สิมมะลาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นายชลวิทย์ ไปมนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
9. นางสหัสทยา สงฆ์สังวรณ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ม.1 - 3
1. นางสุภัทรา ธุระเจนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยประธาน
2. นางทัศนีย์ อาวรณ์โรงเรียนขัติยะวงษารองประธาน
3. นางสาวพนมพร ชินชนะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางเสาวนีย์ วรสิงห์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
5. นางนริศรา ไชยกันยาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวปริยานรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ สัมมะลาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นายชลวิทย์ ไปมนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
9. นางสหัสทยา สงฆ์สังวรณ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ม.4 - 6
1. นางสุภัทรา ธุระเจนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยประธาน
2. นางทัศนีย์ อาวรณ์โรงเรียนขัติยะวงษารองประธาน
3. นางสาวพนมพร ชินชนะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางเสาวนีย์ วรสิงห์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
5. นางนริศรา ไชยกันยาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวปริยานรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ สัมมะลาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นายชลวิทย์ ไปมนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
9. นางสหัสทยา สงฆ์สังวรณ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเลขานุการ

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) วิทยาศาสตร์

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) ภาษาต่างประเทศ

kroowaiwai@hotmail.com 082-1072895 ไวไว Studio maxsite 1.10 Modified to waiwai Design pattern
ระบบบริหารจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตกรรม v.2 By ครูไวไว โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ เพื่อการศึกษา ห้ามละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา