หน้าหลัก | ผู้ประสานงานประจำเขต ก่อนหน้า   ถัดไป ออกจากระบบ

ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีการศึกษา 2554

 

000001. ภาษาไทย

1. เรียงความและคัดลายมือ ม.1 - 3 2. เรียงความและคัดลายมือ ม.4 - 6
3. ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1 - 3 4. ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4 - 6
5. สุนทรพจน์ ม.1 - 3 6. สุนทรพจน์ ม.ปลาย ม.4 - 6
7. แต่งบทร้อยกรองกาพย์ยานี ๑๑ ม.1 - 3 8. แต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4 - 6
9. หนังสือเล่มเล็ก ม.1 - 3 10. หนังสือเล่มเล็ก ม.4 - 6

000002. คณิตศาสตร์

1. การแข่งขันอัจฉริยภาพ ม.1 - 3 2. การแข่งขันอัจฉริยภาพ ม.4 - 6
3. โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1 - 3 4. โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4 - 6
5. การแข่งขันสร้างผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1 - 3 6. การแข่งขันสร้างผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4 - 6
7. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1 - 3 8. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4 - 6

000003. วิทยาศาสตร์

1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - 3 2. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4 - 6
3. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1 - 3 4. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4 - 6
5. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1 - 3 6. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4 - 6
7. การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1 - 3 8. การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4 - 6
9. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - 3 10. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4 - 6

000004. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. เพลงคุณธรรม ม.1 - 3 2. เพลงคุณธรรม ม.4 - 6
3. โครงงานคุณธรรม ม.1 - 3 4. โครงงานคุณธรรม ม.4 - 6
5. ภาพยนตร์สั้น ม.1 - ม.6 6. ละครคุณธรรม ม.1 - ม.6
7. ละครประวัติศาสตร์ ม.1 - ม.6 8. เล่านิทานคุณธรรม ม.1 - 3
9. เล่านิทานคุณธรรม ม.4 - 6 10. มารยาทไทย ม.1 - 3
11. มารยาทไทย ม.4 - 6 12. สวดมนต์ ม.1 - ม.6

000005. สุขศึกษา และพลานามัย

1. แอโรบิก ม.1 - 3 2. โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 - 3
3. โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4 - 6 4. ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 - 3
5. ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4 - 6

000006. ศิลปะ(ทัศนศิลป)

1. รวมศิลป์สร้างสรรค์ ม.1 - 3 2. รวมศิลป์สร้างสรรค์ ม.4 - 6
3. วาดภาพระบายสี ม.1 - 3 4. วาดภาพระบายสี ม.4 - 6
5. เขียนภาพไทยประเพณี ม.1 - 3 6. เขียนภาพไทยประเพณี ม.4 - 6
7. เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1 - 3 8. เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4 - 6
9. การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1 - 3 10. วาดภาพลายเส้น ม.1 - 3
11. วาดภาพลายเส้น ม.4 - 6 12. ปะติมากรรมลอยตัว ม.1 - 3
13. ปะติมากรรมลอยตัว ม.4 - 6

000007. ศิลปะ(ดนตรี)

1. ขับร้องเพลงไทย ม.1 - 3 2. ขับร้องเพลงไทย ม.4 - 6
3. ระนาดเอก ม.1 - 3 4. ระนาดเอก ม.4 - 6
5. ระนาดทุ้ม ม.1 - 3 6. ระนาดทุ้ม ม.4 - 6
7. ฆ้องวงใหญ่ ม.1 - 3 8. ฆ้องวงใหญ่ ม.4 - 6
9. ฆ้องวงเล็ก ม.1 - 3 10. ฆ้องวงเล็ก ม.4 - 6
11. ซอด้วง ม.1 - 3 12. ซอด้วง ม.4 - 6
13. ซออู้ ม.1 - 3 14. ซออู้ ม.4 - 6
15. จะเข้ ม.1 - 3 16. จะเข้ ม.4 - 6
17. ขิม7หย่อง ม.1 - 3 18. ขิม7หย่อง ม.4 - 6
19. ขลุ่ยเพียงออ ม.1 - 3 20. ขลุ่ยเพียงออ ม.4 - 6
21. วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1 - ม.6 22. วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1 - ม.6
23. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1 - ม.6 24. วงอังกะลุง ม.1 - ม.6
25. วงดนตรีลูกทุ่ง ทีม ก ม.1 - ม.6 26. วงดนตรีลูกทุ่ง ทีม ข ม.1 - ม.6
27. ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ม.1 - 3 28. ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ม.1 - 3
29. ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ม.4 - 6 30. ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ม.4 - 6
31. ขับร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากล(หญิง) ม.1 - 3 32. ขับร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากล(ชาย) ม.1 - 3
33. ขับร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากล(หญิง) ม.4 - 6 34. ขับร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากล(ชาย) ม.4 - 6
35. ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ม.1 - 3 36. ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ม.1 - 3
37. ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ม.4 - 6 38. ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ม.4 - 6
39. ขับขานประสานเสียง ม.1 - 3 40. ขับขานประสานเสียง ม.4 - 6

000008. ศิลปะ(นาฏศิลป)

1. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1 - 3 2. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4 - 6
3. การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1 - 3 4. การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4 - 6
5. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1 - 3 6. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4 - 6
7. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1 - 3 8. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4 - 6
9. การแข่งขันการแสดงตลก ม.1 - ม.6 10. การแข่งขันมายากล ม.1 - ม.6

000009. การงานอาชีพ

1. จักสานไม้ไผ่ ม.1 - 3 2. พานสินสอด ม.1 - 3
3. ประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้จากเศษวัสดุ ม.1 - 3 4. ประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้จากเศษวัสดุ ม.4 - 6
5. จักสานไม้ไผ่ ม.4 - 6 6. โครงงานอาชีพ ม.1 - 3
7. บายศรีสู่ขวัญ ม.4 - 6 8. โครงงานอาชีพ ม.4 - 6
9. จัดสวนถาดแบบชื้น ม.1 - 3 10. จัดสวนถาดแบบชื้น ม.4 - 6
11. น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1 - 3 12. แปรรูปอาหาร ม.1 - 3
13. แปรรูปอาหาร ม.4 - 6 14. น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4 - 6
15. อาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ (ประเภทเส้น) ม.4 - 6 16. อาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ (ประเภทเส้น) ม.1 - 3
17. แกะสลักผลไม้ ม.1 - 3 18. แกะสลักผลไม้ ม.4 - 6

000010. คอมพิวเตอร์

1. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.6 2. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1 - 3
3. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4 - 6 4. การตัดต่อภาพยนตร์ ม.1 - ม.6
5. การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.6 6. แอมิเนชั่น 2 D ม.1 - 3
7. ออกแบบสิ่งของด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1 - 3 8. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.6
9. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1 - 3 10. การสร้าง Webpage ประเภท Tex Editor ม.1 - ม.6
11. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1 - 3 12. การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1 - ม.6

000011. ภาษาต่างประเทศ

1. Impromptu Speech ม.1 - 3 2. Impromptu Speech ม.4 - 6
3. Spelling Bee ม.1 - 3 4. Spelling Bee ม.4 - 6
5. Story Telling ม.1 - 3 6. Story Telling ม.4 - 6
7. Multi Skils Competition ม.1 - 3 8. Multi Skils Competition ม.4 - 6
9. การแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4 - 6 10. ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1 - 3
11. ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4 - 6 12. พูดภาษาจีน ม.1 - 3
13. พูดภาษาจีน ม.4 - 6 14. พูดภาษาญี่ปุ่น ม.4 - 6

000012. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. การจัดการค่ายพักแรม ม.1 - 3 2. การสร้างอุปกรณ์ฯ ม.4 - 6
3. กิจกรรมสภานักเรียน ม.4 - 6 4. กิจกรรมนักเรียนที่ปรึกษา ม.1 - 3
5. กิจกรรมนักเรียนที่ปรึกษา ม.4 - 6

000013. การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) ภาษาไทย

1. การประกวดเล่านิทาน ม.1 - 3 2. การประกวดเล่านิทาน(บกพร่องทางการเห็น) ม.1 - 3
3. การประกวดเล่านิทาน(บกพร่องทางสติปัญญา) ม.1 - 3 4. การประกวดเล่านิทาน(บกพร่องทางร่างกาย) ม.1 - 3
5. การประกวดเล่านิทาน(บกพร่องทางการเรียนรู้) ม.1 - 3 6. การประกวดเล่านิทาน(ออทิสติก) ม.1 - 3
7. การประกวดเล่านิทาน ม.4 - 6 8. การประกวดเล่านิทาน(บกพร่องทางการเห็น) ม.4 - 6
9. การประกวดเล่านิทาน(บกพร่องทางสติปัญญา) ม.4 - 6 10. การประกวดเล่านิทาน(บกพร่องทางร่างกาย) ม.4 - 6
11. การประกวดเล่านิทาน(บกพร่องทางการเรียนรู้) ม.4 - 6 12. การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ม.1 - ม.6
13. การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์(บกพร่องทางสติปัญญา) ม.1 - ม.6 14. การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์(บกพร่องทางร่างกาย) ม.1 - ม.6
15. การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์(บกพร่องทางการเรียนรู้) ม.1 - ม.6 16. การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์(บกพร่องทางการเห็น) ม.1 - ม.6
17. การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์(ออทิสติก) ม.1 - ม.6 18. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1 - 3
19. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก(บกพร่องทางการเรียนรู้) ม.1 - 3 20. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4 - 6
21. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก(บกพร่องทางการเรียนรู้) ม.4 - 6 22. การประกวดเล่านิทาน(ออทิสติก) ม.4 - 6

000014. การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) คณิตศาสตร์

1. การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ม.1 - 3 2. การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน(บกพร่องทางการเห็น) ม.1 - 3
3. การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน(บกพร่องทางการได้ยิน) ม.1 - 3 4. การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน(บกพร่องทางร่างกาย) ม.1 - 3
5. การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน(บกพร่องทางสติปัญญา) ม.1 - 3 6. การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน(บกพร่องทางการเรียนรู้) ม.1 - 3
7. การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน(ออทิสติก) ม.1 - 3 8. การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ม.4 - 6
9. การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน(บกพร่องทางการเห็น) ม.4 - 6 10. การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน(บกพร่องทางการได้ยิน) ม.4 - 6
11. การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน(บกพร่องทางร่างกาย) ม.4 - 6 12. การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน(บกพร่องทางสติปัญญา) ม.4 - 6
13. การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน(บกพร่องทางการเรียนรู้) ม.4 - 6 14. การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน(ออทิสติก) ม.4 - 6

000016. การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) สุขศึกษา และพลศึกษา

1. การแข่งขันเต้นแอโรบิค(บกพร่องทางการได้ยิน) ม.1 - ม.6 2. การแข่งขันเต้นแอโรบิค(บกพร่องทางสติปัญญา) ม.1 - ม.6
3. การแข่งขันเต้นแอโรบิค(บกพร่องทางร่างกาย) ม.1 - ม.6 4. การแข่งขันเต้นแอโรบิค(บกพร่องทางการเรียนรู้) ม.1 - ม.6
5. การแข่งขันเต้นแอโรบิค(บกพร่องทางการเห็น) ม.1 - ม.6 6. การแข่งขันเต้นแอโรบิค(ออทิสติก) ม.1 - ม.6

000017. การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) การงานอาชีพฯ

1. ประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ ม.1 - ม.6 2. การร้อยมาลัยดอกไม้สด ม.1 - ม.6
3. การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(โปรแกรม paint)-บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1 - ม.6 4. สร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.6
5. การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(โปรแกรม paint)-บกพร่องทางร่างกาย ม.1 - ม.6 6. การแข่งขันทำอาหาร ม.1 - ม.6
7. การประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายสีปากชาม ม.1 - ม.6 8. ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (บกพร่องทางร่างกาย) ม.1 - ม.6
9. ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (บกพร่องทางการเรียนรู้) ม.1 - ม.6 10. ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (บกพร่องทางการเห็น) ม.1 - ม.6
11. การจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1 - ม.6 12. การจัดสวนถาดแบบแห้ง ม.1 - ม.6

000018. การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) ศิลปศึกษา

1. การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องการเรียนรู้) ม.1 - ม.6 2. การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องการเห็น) ม.1 - ม.6
3. การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ออทิสติก) ม.1 - ม.6 4. การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ม.1 - ม.6
5. การแข่งขันวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางการเรียนรู้) ม.1 - 3 6. การแข่งขันวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางการมองเห็น) ม.1 - 3
7. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4 - 6 8. การประกวดรำไทย ม.1 - ม.6

000019. กิจกรรมท้องถิ่น

1. เดี่ยวโปงลาง ม.1 - ม.6 2. เดี่ยวโหวด ม.1 - ม.6
3. เดี่ยวพิณ ม.1 - ม.6 4. เดี่ยวแคน ม.1 - ม.6
5. การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมืองโปงลาง ม.1 - ม.6 6. การแข่งขันนาฏศิลป์พื้นเมืองอนุรักษ์ ม.1 - 3
7. การแข่งขันนาฏศิลป์พื้นเมืองอนุรักษ์ ม.4 - 6 8. การแข่งขันนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ม.1 - 3
9. การแข่งขันนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ม.4 - 6

000020. การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) วิทยาศาสตร์


000021. การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) ภาษาต่างประเทศ


 

kroowaiwai@hotmail.com 082-1072895 ไวไว Studio maxsite 1.10 Modified to waiwai Design pattern
ระบบบริหารจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตกรรม v.2 By ครูไวไว โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ เพื่อการศึกษา ห้ามละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา