ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สพม.27 เว็บไซต์เพื่อการศึกษา เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 
:: เมนูหลัก
 
:: ลิงค์ที่น่าสนใจ
:: วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ ในช่วงปีงบประมาณ 2554 สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรฐานการศึกษา  นโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ จึงได้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และคุณลักษณะดังนี้

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

                ภายในปี 2557 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่สิ่งแวดล้อม  เพียบพร้อมความเป็นไทย  ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี  ก้าวสู่วิถีความเป็นสากล  โดยชุมชนมีส่วนร่วม

 

พันธกิจ (Mission)

1)            พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2)            สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

3)            พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นครูมืออาชีพ

4)            พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (QSM)  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเน้น

การใช้กระบวนกาบริหารตามวงจรแห่งคุณภาพ (PDCA)

5)            สนับสนุน  ส่งเสริม  และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

6)            ส่งเสริมการนำนวัตกรรม  เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ

การจัดกระบวนการเรียนการสอน  เพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล

 

เป้าประสงค์ (Objective)

1. ด้านผู้เรียน

1.1  มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

                                1.2  มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และมีความเป็นไทย    

                                1.3  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

                                1.4  มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

                                1.5  มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

                                1.6  มีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

                2.  ด้านครู

                                2.1  มีคุณธรรม  จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

                                2.2  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นครูมืออาชีพ

                                2.3  สามารถใช้สื่อ ICT  เพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้

                                2.4  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                3.  ด้านผู้บริหาร

                                3.1  เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน

                                3.2  เป็นผู้นำทางวิชาการ

                                3.3  มีการนำนวัตกรรมทางการบริหารมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน

3.4  มีความสามารถในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

3.5  มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

4.  ด้านสถานศึกษา

4.1  มีระบบการบริหารจัดการและการบริการที่มีคุณภาพ

4.2  มีสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้ และปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน

4.3  มีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของชุมชน

4.4  มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษารอบสองจาก สมศ.

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

                คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ มีดังต่อไปนี้

1.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์

2.  ซื่อสัตย์สุจริต

3.  มีวินัย

4.  ใฝ่เรียนรู้

5.  อยู่อย่างพอเพียง

6.  มุ่งมั่นในการทำงาน

7.  รักความเป็นไทย

8.  มีจิตสาธารณะ

นโยบายของโรงเรียน

                โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์มีนโยบาย ดังต่อไปนี้

1.  เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น ดังนี้

1.1  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีความ   

เป็นไทย

1.2  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ กระบวนการ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและ

ประกอบอาชีพ

                                1.3  มุ่งเน้นการปลูกฝังความเป็นไทยและความเป็นสากล

                                1.4  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศ

                                1.5  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

                2.  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยการพัฒนาหลักสูตร  สื่อ เทคโนโลยี กระบวนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  การนิเทศภายใน การวิจัยในชั้นเรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                3.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพ  สามารถใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียนได้

                4.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกในการจัดกระบวนการเรียนรู้

                5.  ปรับภูมิทัศน์  พัฒนาสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

                6.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

                7.  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผน  การบริหารจัดการ และการประชาสัมพันธ์โรงเรียน

                8.  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เข้มแข็ง  ทันสมัย โดยเน้นการกระจายอำนาจ  การมีส่วนร่วม การประกันคุณภาพการศึกษา  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ

                9.  พัฒนาระบบการจัดการศึกษาไปสู่เป้ามายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง