Hacked By Kaizen
 
:: เมนูหลัก
 
:: ลิงค์ที่น่าสนใจ
:: ข้อมูลครู

ข้อมูลบุคลากร 
  (ครูประจำการ)

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ
วุฒิ วิชาเอก
1 นายยุทธ  วงค์ปัญญา ผอ./ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. บริหารการศึกษา
2 นางสาวนิตยา  บางโท รองผอ./ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. บริหารการศึกษา
3 นายแสงแก้ว  ไชยกุฉิน                      ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. เกษตรกรรม
4 นางสมพิศ  วิทยา                         ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์
5 นางจารุณี  หนองพล                        ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย
6 นางวิชชุดา  เสณีแสนเสนา ครู/ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. บริหารการศึกษา
7 ว่าที่ ร.ต.อนุภาพ ศรีวงค์แก้ว ครู/ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
8 นางอรพิน  ศรีวงค์แก้ว ครู/ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. การวิจัยการศึกษา
9 นางจตุพร  ไชยเกตุ                       ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. ฟิสิกส์
10 นางจิราพร  สิงห์พลทัน ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
11 นางสาวละมูล  พันธ์สุภา ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
12 นายประหยัด  ปรินทอง ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ
13 นางอนันตพร  อุปเนตร ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
14 นายโสภณ  เทียมวงศ์ ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. ฟิสิกส์
15 นางสาวบังอร  ศรีวรรณ ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย
16 นายไวยวิทย์  มูลทรัพย์ ครู/ชำนาญการ วท.บ. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
17 นางสาวเพ็ญประภา  ชมภูหลง ครู/ชำนาญการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
18 นางสาวชลธิชา  ก้านจักร ครู ศษ.บ. เคมี-ชีววิทยา
19 นางสาวเกษศิริน  สากระจาย ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ
20 นางสาวภัคนิดา  หนองเรือง ครู ค.บ. ภาษาไทย
21 นางรุ่งทิวา  อุบลเลิศ ครู ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
22 นางสุภร  ภูบุญเต็ม ครู ศษ.บ. เคมี-ชีววิทยา
23 นางรุ่งรักษ์  โอ้อารี ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ
24 นางลัดดา  สอนแสง ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
25 นายสิรวิชญ์  พรมแพน ครู/ชำนาญการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา
 
       
 
   (บุคลากรทางการศึกษาและครูอัตราจ้าง)
ที่ ชื่อ-สกุล อายุ ประสบการณ์สอน  (ปี) วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/
ชั้น
จ้างด้วยเงิน
1 นางสาวชลธิชา สาวิสิทธิ์ 29 5 บธ.บ. การบัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ สพม เขต 27
2 นางสาวกุลชาติ หนองพล 31 2 ม.6 - พี่เลี้ยงเด็ก นอกงบประมาณ
3 นายวิเชียร  ไชยงค์ 27 3 รป.ป. รัฐประศาสนศาสตร์ สังคม / ม.3 นอกงบประมาณ