Hacked By Kaizen
 
:: เมนูหลัก
 
:: ลิงค์ที่น่าสนใจ
:: ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน  ( ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)
          1)  จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น   298   คน
          2)  จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น    320  คน
  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้น จำนวนห้อง ชาย หญิง รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1 22 13 35
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2 35 18 53
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2 57 17 74
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1 21 27 48
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1 24 22 46
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2 26 38 64
รวม 9 185 135 320