ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สพม.27 เว็บไซต์เพื่อการศึกษา เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 
:: เมนูหลัก
 
:: ลิงค์ที่น่าสนใจ
:: ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารเรียน  จำนวน  3  หลัง  อาคารประกอบ  จำนวน  2  หลัง  ส้วม  3  หลัง  สนามฟุตบอล 1 สนาม  สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม อื่นๆ

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
 
          6.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรมโดยส่วนใหญ่ทำนา นอกฤดูกาลทำนาก็จะอพยพไปทำงานรับจ้างต่างถิ่น เช่นตัดอ้อย เก็บดอกดาวเรือง ทำงานกรุงเทพฯเป็นต้น มีประชากรประมาณ 28,000  คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ บ้านอีง่อง บ้านสวนมอญ บ้านหนองผง ตำบลอีง่อง,บ้านหนองชาด บ้านดู่น้อย      บ้านดงยาง บ้านช้างอีแก้ว บ้านโนนสูง บ้านติ้ว  ตำบลดู่น้อย,บ้านป่าดวน บ้านหนองแซว บ้านหวายตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน  อาชีพหลักของชุมชน คือ ทำนา  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือบุญผะเหวด
6.2  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลักคือทำนา ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 58,000 บาท  จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4.3 คน
6.3  โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน โอกาส ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วน  ร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี โดยการร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมการประชุมรับฟัง เสนอแนวความคิดปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน การร่วมบริจาคเงินและอุปกรณ์การศึกษา การกีฬา ข้อจำกัด ช่วงนอกฤดูการทำนา ผู้ปกครองอพยพไปรับจ้าง    ต่างถิ่น ปล่อยเด็กอยู่บ้านตามลำพัง หรือฝากญาติข้างเคียงดูแล ซึ่งเปิดโอกาสให้เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม