Hacked By Kaizen
 
:: เมนูหลัก
 
:: ลิงค์ที่น่าสนใจ
บุคลากร โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์

นางอรพิน ศรีวงค์แก้ว
ครู (ชำนาญการพิเศษ) หัวหน้าฝ่าย
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
นายโสภณ เทียมวงค์
ครู (ชำนาญการพิเศษ) หัวหน้าฝ่าย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
นางจารุณี หนองพล
ครู (ชำนาญการพิเศษ) หัวหน้าฝ่าย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวบังอร ศรีวรรณ
ครู (ชำนาญการ)
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
นางจตุพร ไชยเกตุ
ครู
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
นางวิชชุดา แสนเสนา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์
ครู
webmaster
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารวิชาการ
นายแสงแก้ว ไชยกุฉินทร์
ครู (ชำนาญการพิเศษ)
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวชลธิชา สาวิสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ