หน้าหลัก แนะนำการใช้บทเรียน แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม กระดานถามตอบ/สมุดเยี่ยม ผู้พัฒนาบทเรียน
aaaaaaaaaaaaaaaaHello world.aaaaaaaa
   
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์การจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML  
     
  
 
 
หน่วยที่ 7 จัดข้อมูลให้เป็นสัดส่วนด้วยตาราง


1. ทดลองสร้างตาราง
2. การใส่หัวข้อและการตีเส้นตาราง
3. การกำกับข้อความกำกับให้กับตาราง
4. ความหนาของเส้นตารางและความห่างของช่องเซลล์
5. เว้นระยะห่างข้อมูลในเซลล์กับกรอบเซลล์
6. ปรับความกว้างและความสูงของตาราง
7. ปรับขนาดช่องเซลล์
8. การกำหนดสีในช่องเซลล์
9. การกำหนดสีในกรอบตาราง
10. ใส่รูปภาพให้กับพื้นหลังของตาราง
11. กำหนดการแสดงเส้นตาราง
12. จัดตำแหน่งข้อมูลในตาราง
13. การซ้อนตาราง(Nested Table)
14. การใส่รูปในตาราง
15. การกำหนดความกว้างของคอลัมน์<colgroup>
16. กำหนดความกว้างแต่ละคอลัมน์<col>
17. การแบ่งตาราง <thead>, <tfoot>, <tbody>

1. เข้าใจการใช้งานและสามารถสร้างตารางได้
2. สามารถใส่หัวข้อและการตีเส้นตารางได้
3. สามารถใส่กำกับข้อความกำกับให้กับตารางได้
4. เข้าใจ และสามารถสร้างความหนาของเส้นตารางและความห่างของช่องเซลล์ได้
5 เข้าใจและสามรรถสร้างการเว้นระยะห่างข้อมูลในเซลล์กับกรอบเซลล์ได้
6 สามารถปรับความกว้างและความสูงของตารางได้
7 สามารถปรับขนาดช่องเซลล์ได้
8 สามาระการกำหนดสีในช่องเซลล์ และกรอบตารางได้
9 สามารถใส่รูปภาพให้กับพื้นหลังของตารางได้
10 สามารถกำหนดการแสดงเส้นตารางได้
11 เข้าใจ และสามารถจัดตำแหน่งข้อมูลในตารางได้
12 เข้าใจ และสามรรถสร้างตารางซ้อนตาราง(Nested Table) ได้
13 สามารถการใส่รูปในตารางได้
14 สามารถกำหนดความกว้างของคอลัมน์<colgroup>ได้
15 สามารถกำหนดความกว้างแต่ละคอลัมน์<col>ได้
16 สามารถแบ่งตาราง <thead>, <tfoot>, <tbody> ได้

การใช้ตาราง เหมาะสำหรับการนำเสนอข้อมูลจำนวนมาก เช่น ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ ยอดขายสินค้าของบริษัท หรือสรุปปริมาณสินค้าคงคลังที่ควรนำมาจัดในรูปแถวและหลัก

นอกจากนี้ตารางยังมีประโยชน์ในการช่วยจัดองค์ประกอบต่างๆ ในเว็บเพจให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างเป็นสัดส่วนอีกด้วย ดังตัวอย่างในรูป


การใช้ตารางเพื่อจัดองค์ประกอบในเว็บเพจ

ในเนื้อหานี้ เราจะมารู้จักกับการสร้างตารางในรูปแบบต่างๆ เพื่อแต่งเติมให้เว็บเพจของเราดูน่าสนใจมากขึ้น