หน้าหลัก แนะนำการใช้บทเรียน แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม กระดานถามตอบ/สมุดเยี่ยม ผู้พัฒนาบทเรียน
aaaaaaaaaaaaaaaaHello world.aaaaaaaa
   
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์การจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML  
     
  
 
 

1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
2. จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด
 

1. ข้อใดหมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ ?
  ก. เซิร์ฟเวอร์
ข. ไคลเอนต์
ค. เว็บไซต์
ง. โฮมเพจ
 
2. ข้อใดคือหน้าที่ของโดเมนเนม ?
  ก. ทำหน้าที่ในการจัดสรรไอพีแอดเดรส
ข. แบ่งข้อมูลเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อป้องกันการผิดพลาด
ค. แปลงโดเมนเนมกลับไปเป็นไอพีแอดเดรส
ง. ใช้แทนไอพีแอดเดรสเพื่อให้จำได้ง่าย
 
3. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับประเภทของโดนเมนเนม ?
  ก. ตัวอย่าง .com เป็นโดเมนเนม 1 ระดับ
ข. ตัวย่อ .co.th เป็นโดเมนเนม 3 ระดับ
ค. โดเมนเนมถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 2 ระดับ และ 3 ระดับ
ง. ไม่มีข้อถูก
4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับประเภทขององค์กร .gov ?
  ก. บริษัทหรือองค์กรพาณิชย์
ข. สถาบันการศึกษา
ค. องค์กรรัฐบาล
ง. องค์กรทางทหาร
5. ข้อใดเป็นรูปแบบของแท็กในภาษา HTML ?
  ก. <แท็ก,ข้อความ></แท็ก>
ข. <แท็ก,ข้อความ><\แท็ก>
ค. <แท็ก>ข้อความ<\แท็ก>
ง. <แท็ก>ข้อความ</แท็ก>
 
6. ข้อใดคือส่วนที่ใส่เนื้อหาของเว็บเพจที่จะไปแสดงผลที่เว็บบราวเซอร์ ?
  ก. <html>...</html>
ข. <head>...</head>
ค. <body>...</body>
ง. <title>...</title>
 
7. แท็ก <title>...</title> เป็นแท็กที่ใช้อยู่ภายในแท็กข้อใด ?
  ก. <html>...</html>
ข. <head>...</head>
ค. <body>...</body>
ง. <h2>...</h2>
8. ในการตั้งชื่อไฟล์เว็บเพจ สามารถกำหนดส่วนขยายหรือ นามสกุลไฟล์ว่าอย่างไร ?
  ก. .html
ข. .xml
ค. .htm
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค
9. ข้อใดเป็นแท็กสำหรับการขึ้นบรรทัดใหม่ ?
  ก. <br>
ข. <br>...</br>
ค. <nobr>
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
 
10. ข้อใดเป็นแท็กสำหรับการจัดข้อคามแบบเป็นย่อหน้า?
  ก. <hr>
ข. <pre>
ค. <pr>
ง. <p>
 
11. แท็ก center มีรูปแบบการใช้อย่างไร ?
  ก. <center>..<center>
ข. <center>...</center>
ค. </center>...</center>
ง. <center>...<\center>
12. ข้อใดคือรูปแบบของการเพิ่มหมายเหตุเตือนความจำ ?
  ก. <!-- หมายเหตุ -->
ข. <!-- หมายเหตุ !>
ค. //หมายเหตุ
ง. /*หมายเหตุ*/
13. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้แท็ก hn ?
  ก. รูปแบบของแท็กที่ใช้ <hn>...</hn>
ข. n ที่ใช้มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 6
ค. <h6> จะมีตัวอักษรใหญ่ที่สุด
ง. แบ่งข้อความโดยการใช้หัวเรื่องที่มีขนาดต่างกัน
 
14. ข้อใดคือการกำหนดสีข้อความเป็นสีเขียว ?
  ก. font color="FF0000"
ข.font color="00FF00"
ค. font color="0000FF"
ง. font color="pink"
 
15. ข้อใดใช้กำหนดรูปแบบให้กับข้อความที่เป็นนิยาม ?
  ก. Strong
ข. Citations
ค. Definition
ง. Sample
16. ข้อใดคือความหมายของการใช้รูปแบบของคำสั่ง <font face="ชื่อฟอนต์1,ชื่อฟอนต์2,...">...</font> ในการกำหนดรูปแบบตัวอักษร ?
  ก. สุ่มใช้ฟอนต์ที่ระบุเพื่อความหลากหลาย
ข. เมื่อไม่มีฟอนต์ตัวที่ 1 ก็จะไปใช้ฟอนต์ตัวที่ 2 และตัวต่อไปแทน
ค. เรียงฟอนต์ตามลำดับข้อความ ฟอนต์ตัวแรกคือหัวเรื่อง
ง. ถูกทุกข้อ
17. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการใช้แท็ก ul ?
  ก. ul ย่อมาจาก Unordered List
ข. แยกแต่ละรายการโดยใช้สัญลักษณ์พิเศษ
ค. ลิสต์แบบไม่มีลำดับ
ง. ถูกทุกข้อ
 
18. ข้อใดคือความหมายของการใช้แท็ก li ?
  ก. กำหนดชนิดของรายการ
ข. สร้างหัวข้อใหญ่ของรายการ
ค. กำหนดสัญลักษณ์ด้านหน้ารายการ
ง. สร้างรายการ
 
19. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Ordered List ?
  ก. เป็นการสร้างลิสต์แบบมีลำดับ
ข. หากไม่มีการกำหนดชนิดของเลขลำดับจะใช้เป็นเลขโรมัน
ค. ใช้แท็ก ol ในการสร้างรายการแบบ Ordered List
ง. ชนิดของเลขลำดับที่กำหนดได้แก่ ตัวอักษร, เลขโรมัน, และเลขอารบิก
 
20. ข้อใดคือคำสั่งที่ใช้สร้างรายการแบบ Ordered List ให้ค่าเริ่มต้นการจัดลำดับที่ 20 ?
  ก. <li start="20">
ข. <li type="20">
ค. <ol start="20">
ง. <ol type="20">
21. ข้อใดคือรูปแบบการลิงก์โดยใช้แท็ก <a href="#ชื่อจุดเชื่อมโยง">...</a> ?
  ก. การเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บเพจเดียวกัน
ข. การเชื่อมโยงกับเว็บเพจอื่นภายในเว็บไซต์เดียวกัน
ค. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
ง. การเชื่อมโยงไปยังไฟล์อื่นที่ไม่ใช่เอกสาร HTML
 
22. ข้อใดคือรูปแบบการลิงก์โดยใช้แท็ก <a href="http://www.microsoft.com">...</a> ?
  ก. การเชื่อมโยงข้อมภายในเว็บเพจเดียวกัน
ข. การเชื่อมโยงกับเว็บเพจอื่นภายในเว็บไซต์เดียวกัน
ค. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
ง. การเชื่อมโยงไปยังไฟล์อื่นที่ไม่ใช่เอกสาร HTML
 
23. ข้อใดคือความหมายของข้อความที่ขีดเส้นใต้คำสั่งตัวอย่างนี้
<a href="http://www.microsoft.com" target="_blank">...</a>
  ก. เป็นการลิงก์เปิดหน้าต่างใหม่เป็นหน้าว่าง
ข. เป็นการกำหนดลิงก์เพื่อส่งอีเมล์
ค. ใช้รูปแทนข้อความในการลิงก์
ง. เปิดเว็บเพจที่ลิงก์ในหน้าต่างใหม่
 
24. จากรูปวงกลม โคออร์ดิเนตที่กำหนดในการสร้าง Image map คือข้อใด
  ก. "5,10,10"
ข. "10,10,10"
ค. "5,10,5"
ง. "10,10,5"
25. ข้อใดเป็นแท็กในการสร้างแถวและคอลัมน์ตามลำดับ ?
  ก. <tr>...</tr> และ <td>...</td>
ข. <th>...</th> และ <td>...</td>
ค. <td>...</td> และ <tr>...</tr>
ง. <tr>...</tr> และ <th>...</th>
 
26. ข้อใดเป็นความหมายของการใช้แท็ก <caption align="ตำแหน่ง">...</caption>
  ก. กำหนดตำแหน่งของคำอธิบายตาราง
ข. กำหนดตำแหน่งของตารางในหน้าเว็บเพจ
ค. กำหนดตำแหน่งของข้อความในตาราง
ง. กำหนดตำแหน่งของ caption
 
27. ข้อใดเป็นแท็กที่ใช้ในการกำหนดสีลงในช่องตาราง ?
  ก. backcolor
ข. background
ค. color
ง. bgcolor
28. ข้อใดเป็นการปรับขนาดของตารางทั้งตารางให้มีความกว้างเป็น 60% ของหน้าจอบราวเซอร์ ?
  ก. <table width="60">
ข. <table border="60%">
ค. <colgroup width="60">
ง. <table width="60%">
29. ในการกำหนดเส้นของตาราง ค่าแอตทริบิวต์ frame="void" มีความหมายตรงตามข้อใด ?
  ก. แสดงเส้นด้านล่างช่องตาราง
ข. ไม่แสดงเส้น
ค. แสดงเส้นด้านบนของช่องตาราง
ง. แสดงเฉพาะเส้น void
30. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับแอตทริบิวต์ valign ที่กำหนดในแท็ก td ?
  ก. เป็นการจัดข้อมูลในแนวนอน
ข. รูปบบคำสั่ง คือ valign="ตำแหน่ง"
ค. ตัวเลือกที่กำหนดได้ คือ top, middle และ bottom
ง. ถูกทุกข้อ

 
ได้คะแนน :
คิดเป็น :
ผลการสอบ :