หน้าหลัก แนะนำการใช้บทเรียน แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม กระดานถามตอบ/สมุดเยี่ยม ผู้พัฒนาบทเรียน
aaaaaaaaaaaaaaaaHello world.aaaaaaaa
   
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์การจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML  
     
  
 
 


บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม  รหัส  ง30202 
เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา  HTML 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  รายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม  รหัส  ง30202  เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา  HTML  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  รายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม  รหัส  ง30202  เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา  HTML  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 มีทั้งหมด 13 หน่วย ในที่นี้ผู้วิจัยสร้างเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งสิ้น 7 หน่วย คือ หน่วยที่ 1-7

วิธีการเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

 1. ศึกษาคำชี้แจงในเว็บเพจ “แนะนำการใช้บทเรียน” ให้เข้าใจ
 2. กำหนดให้นักเรียนทำการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และโครงสร้างรายวิชา (เมนู แนะนำรายวิชา)
 3. เข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม  รหัส  ง30202  เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา  HTML  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
 4. นักเรียนทำ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ แล้วบันทึกคะแนนที่ได้
 5. จากนั้นนักเรียนศึกษาตั้งแต่ บทที่ 1 โดยเริ่มเริ่มศึกษา สาระสำคัญ และ จุดประสงค์การเรียนรู้
 6. นักเรียนทำ แบบทดสอบก่อนเรียนในแต่ละบท
 7. นักเรียนศึกษาเนื้อหาในแต่ละบท
 8. เมื่อศึกษาเนื้อหาแล้ว คลิกเมนู แบบฝึกหัด เพื่อนักเรียนต้องทำแบบฝึกหัดส่งครู
 9. เมื่อศึกษาครบถ้วนแล้ว ให้ทำ แบบทดสอบหลังเรียน ของบทที่ 1
 10. จากนั้นนักเรียนศึกษาบทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่ 6 และบทที่ 7 ตามลำดับ ซึ่งในการศึกษาในแต่ละบท จะปฏิบัติเหมือนกับบทที่ 1
 11. เมื่อศึกษาและทำใบงานครบแล้ว ให้ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ แล้วบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนส่งครู