หน้าหลัก แนะนำการใช้บทเรียน แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม กระดานถามตอบ/สมุดเยี่ยม ผู้พัฒนาบทเรียน
aaaaaaaaaaaaaaaaHello world.aaaaaaaa
   
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์การจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML  
     
  
 
 


มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัดช่วงชั้น (ม.4-6)

  6. เขียนโปรแกรมภาษา
7. พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
11. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความเป็นมาของภาษา HTML เครื่องมือในการสร้างเอกสาร HTML การจัดวางเนื้อหาบนหน้าเว็บ การจัดการข้อความ ใช้ลิสต์เพื่อสร้างรายการ การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงก์ และการจัดการโครงสร้างเพื่อให้เว็บเพจแบ่งเป็นสัดส่วนด้วยตาราง

ศึกษาการแต่งเติมเว็บเพจด้วยกราฟิก เช่นรูปภาพ ชนิดต่างๆ การแบ่งหน้าจอโดยใช้เฟรมชนิดต่างๆ สร้างฟอร์มต่างๆเพื่อใช้ในเว็บเพจ การสร้างเอกสารที่สามารถเปิดไฟล์มัลติมีเดีย เช่น วีดิโอและเพลง และเพิ่มลูกเล่นให้กับเว็บเพจด้วยการใช้งานสไตล์ชีท พร้อมทั้งสามารถอัพโหลดเว็บเพจสู่พื้นที่ผู้ให้บริการได้

เพื่อให้ มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์เพื่อนำเสนองานต่าง ๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีจิตสำนึก มีคุณธรรม และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า

ผลการเรียนรู้

 1. อธิบายความหมายและศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจ เข้าใจประโยชน์ของเว็บเพจ พร้อมทั้งเข้าใจกระบวนการทำงานของเว็บเพจ
 2. รู้ และเข้าใจโปรแกรมในการสร้างเว็บเพจ อธิบายหลักการออกแบบเว็บไซต์และหลักการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ได้
 3. เข้าใจประวัติเกี่ยวกับภาษา HTML สามารถอธิบายลักษณะของภาษา HTML ได้
 4. รู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างเอกสาร HTML และสามารถสร้างเว็บเพจแรกด้วยภาษา HTML ได้
 5. สามารถสร้างเว็บเพจด้วยการใช้แท็กที่เกี่ยวกับการจัดวางเนื้อหาบนหน้าเว็บเพจได้
 6. สามารถสร้างเว็บเพจด้วยการใช้แท็กที่เกี่ยวกับการจัดการกับข้อความได้
 7. สามารถสร้างหัวข้อย่อยแบบต่างๆให้กับเว็บเพจได้
 8. สามารถสร้างเว็บเพจให้สามารถเชื่อมโยงกันด้วยลิงก์ได้
 9. เข้าใจ และสามารถสร้างตารางตามหลักการต่างๆด้วยแท็กที่เกียวกับตารางได้
 10. เข้าใจ และเลือกใช้การตกแต่งเว็บเพจด้วยกราฟิก
 11. เข้าใจ และสามารถสร้างเว็บเพจด้วยเฟรมได้
 12. สามารถสร้างฟอร์มในลักษณะต่างๆได้
 13. สามารถเพิ่มลูกเล่นให้เว็บเพจด้วยการใส่มัลติมีเดียประเภทเสียง และวีดิโอได้
 14. สามารถนำสไตล์ชีทมาใช้ในเว็บเพจได้อย่างเหมาะสม
 15. รู้ เข้าใจ และสามารอัพโหลดเว็บเพจเข้าผู้ให้บริการเก็บเว็บไซต์ฟรี พร้อมทั้งเห็นคุณค่าของการสร้างเว็บไซต์

โครงสร้างรายวิชา

  ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา(ชั่วโมง)
  แนะนำรายวิชา/ทดสอบ Pre-Test 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เริ่มต้นกับการสร้างเว็บเพจ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เริ่มต้นกับ HTML 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การจัดวางเนื้อหาบนหน้าเว็บ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การจัดการข้อความ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การใช้ลิสต์สร้างรายการ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 จัดข้อมูลให้เป็นสัดส่วนด้วยตาราง 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 แต่งเติมเว็บเพจด้วยกราฟิก 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 แบ่งหน้าจอโดยใช้เฟรม 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การสร้างแบบฟอร์ม 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การดูหนังและเล่นเพลง 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 แนะนำการใช้งานสไตล์ชีต 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การขอพื้นที่เว็บไซต์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ และการอัพโหลดข้อมูลเข้าสู่เว็บไซต์ 4
  ทดสอบ Post-Test 1
รวม 40