หน้าหลัก แนะนำการใช้บทเรียน แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม กระดานถามตอบ/สมุดเยี่ยม ผู้พัฒนาบทเรียน
aaaaaaaaaaaaaaaaHello world.aaaaaaaa
   
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์การจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML  
     
  
 
 


ชื่อ : นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0821072895
อีเมล์ : kroowaiwai@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.kroowaiwai.net
Facebook : http://facebook.com/waiwai.jaidee

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านร่องคำ ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
มัธยมศึกษา ตอนต้น โรงเรียนบ้านร่องคำ ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
มัธยมศึกษา ตอนปลาย โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ต.เหล่าฮก อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

ระดับอุดมศึกษา

ปริญญาตรี ปี 2545 – 2548 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(เกียรตินิยมอันดับ 2) ทุน สควค. จาก สสวท. สควค.รุ่น 10
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางการสอนคอมพิวเตอร์
ทุน สควค. จาก สสวท.
ปริญญาโท ปี 2553 - 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาหลักสูตรและการสอน
ทุน สควค. จาก สสวท. สควค.รุ่น 10
ปริญญาโท ปี 2557 - ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา
รับราชการครู ปี 2550 - ปัจจุบัน รับราชการครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27

ผลงานเด่นด้านผู้เรียน

 • ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเว็จเพจประเภท Text Editor งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขต สพม.27 ปี 2556
 • ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเว็จเพจประเภท Text Editor งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับภาคอีสาน ปี 2556
 • ลำดับที่ 7 การแข่งขันการสร้างเว็จเพจประเภท Text Editor งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับชาติ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี ปี 2556
 • ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเว็จเพจประเภท Web Editor งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับเขต สพม.27 ปี 2557

โปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนาโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

 • ปีการศึกษา 2553 พัฒนาโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 60 ระดับภาคอีสาน จังหวัดอุดรธานี
 • ปีการศึกษา 2554 พัฒนาโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ระดับเขต สพม.27  จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ปีการศึกษา 2554 พัฒนาโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ระดับภาค ทุกภาคทั่วประเทศไทย
 • ปีการศึกษา 2554 พัฒนาโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ระดับชาติ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี
 • ปีการศึกษา 2555 พัฒนาโปรแกรม IEYI 2012 การแข่งขันนวัตกรรมนานาชาติ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี
 • ปีการศึกษา 2555 – 2557
  – พัฒนาโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ทุกเขตทั่วประเทศไทย ทั้งประถม มัธยม และการศึกษาพิเศษ
  – พัฒนาโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ทุกภาคทั่วประเทศไทย ทั้งประถม มัธยม และการศึกษาพิเศษ
  – พัฒนาโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี