เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ ได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต