ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :   1045450818
รหัส Smis 8 หลัก :  45012006 
รหัส Obec 6 หลัก :  450818
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :   ดู่น้อยประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :   Dunoiprachasan
ที่อยู่ :   หมู่ที่   6   บ้านหนองผง
ตำบล :   อีง่อง
อำเภอ :   จตุรพักตรพิมาน
จังหวัด :   ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :   45180
โทรศัพท์ :   043611140
โทรสาร :   –
ระดับที่เปิดสอน :  มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :   16-05-2528
อีเมล์ :   [email protected]
เว็บไซต์ :   http://www.dupracha.ac.th
Facebook :   
กลุ่มโรงเรียน :  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  –
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:     45 กม. 
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:     17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:29:47 น.)