เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 นำโดย ท่านทองพูล ศิริโท ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น.พร้อมคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด